ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خدیجه محمدعلی مخولی، مرضیه عربان، اکبر حسن زاده، فرشته زمانی علوی جه ، (1397). تاثیر اختصاصی کردن پیامهای آموزشی بر انتخاب نوع زایمان در زنان باردار: کارآزمایی بالینی، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 21(10)، 66-74. magiran.com/p1932421
Khadijeh Mohammadali Makhouli, Marzieh Araban, Akbar Hassanzadeh, Zamani Alavijeh , (2018). Implementation of Targeted Education to Promote Normal Vaginal Delivery: A Randomized Controlled Trial, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 21(10), 66-74. magiran.com/p1932421
خدیجه محمدعلی مخولی، مرضیه عربان، اکبر حسن زاده، فرشته زمانی علوی جه ، تاثیر اختصاصی کردن پیامهای آموزشی بر انتخاب نوع زایمان در زنان باردار: کارآزمایی بالینی. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1397؛ 21(10): 66-74. magiran.com/p1932421
Khadijeh Mohammadali Makhouli, Marzieh Araban, Akbar Hassanzadeh, Zamani Alavijeh , Implementation of Targeted Education to Promote Normal Vaginal Delivery: A Randomized Controlled Trial, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2018; 21(10): 66-74. magiran.com/p1932421
خدیجه محمدعلی مخولی، مرضیه عربان، اکبر حسن زاده، فرشته زمانی علوی جه ، "تاثیر اختصاصی کردن پیامهای آموزشی بر انتخاب نوع زایمان در زنان باردار: کارآزمایی بالینی"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 21، شماره 10 (1397): 66-74. magiran.com/p1932421
Khadijeh Mohammadali Makhouli, Marzieh Araban, Akbar Hassanzadeh, Zamani Alavijeh , "Implementation of Targeted Education to Promote Normal Vaginal Delivery: A Randomized Controlled Trial", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 21, no.10 (2018): 66-74. magiran.com/p1932421
خدیجه محمدعلی مخولی، مرضیه عربان، اکبر حسن زاده، فرشته زمانی علوی جه ، (1397). 'تاثیر اختصاصی کردن پیامهای آموزشی بر انتخاب نوع زایمان در زنان باردار: کارآزمایی بالینی'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 21(10)، صص.66-74. magiran.com/p1932421
Khadijeh Mohammadali Makhouli, Marzieh Araban, Akbar Hassanzadeh, Zamani Alavijeh , (2018). 'Implementation of Targeted Education to Promote Normal Vaginal Delivery: A Randomized Controlled Trial', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 21(10), pp.66-74. magiran.com/p1932421
خدیجه محمدعلی مخولی؛ مرضیه عربان؛ اکبر حسن زاده؛ فرشته زمانی علوی جه . "تاثیر اختصاصی کردن پیامهای آموزشی بر انتخاب نوع زایمان در زنان باردار: کارآزمایی بالینی". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 21 ،10 ، 1397، 66-74. magiran.com/p1932421
Khadijeh Mohammadali Makhouli; Marzieh Araban; Akbar Hassanzadeh; Zamani Alavijeh . "Implementation of Targeted Education to Promote Normal Vaginal Delivery: A Randomized Controlled Trial", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 21, 10, 2018, 66-74. magiran.com/p1932421
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال