ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مینا احمدی کاکاوندی، داریوش شیخ الاسلامی وطنی ، سعید قایینی، (1397). تمرین مقاومتی با شدت بالا و متوسط بر فاکتورهای مرتبط با ترمیم غلاف میلین و شاخص های عملکردی در زنان مبتلا به MS اثرگذار است عنوان کوتاه: تمرین مقاومتی و ترمیم غلاف میلین، فصلنامه علوم زیستی ورزشی، 10(38)، 377-392. magiran.com/p1932784
mina ahmadi kakavandi, Dariush Sheikholeslami Vatani , saeed ghaeeni, (2018). High and Moderate Resistance Training Affect Those Factors Associated with Myelin Sheath Repair and Functional Factors in Women with MS, Sport Biosciences, 10(38), 377-392. magiran.com/p1932784
مینا احمدی کاکاوندی، داریوش شیخ الاسلامی وطنی ، سعید قایینی، تمرین مقاومتی با شدت بالا و متوسط بر فاکتورهای مرتبط با ترمیم غلاف میلین و شاخص های عملکردی در زنان مبتلا به MS اثرگذار است عنوان کوتاه: تمرین مقاومتی و ترمیم غلاف میلین. فصلنامه علوم زیستی ورزشی، 1397؛ 10(38): 377-392. magiran.com/p1932784
mina ahmadi kakavandi, Dariush Sheikholeslami Vatani , saeed ghaeeni, High and Moderate Resistance Training Affect Those Factors Associated with Myelin Sheath Repair and Functional Factors in Women with MS, Sport Biosciences, 2018; 10(38): 377-392. magiran.com/p1932784
مینا احمدی کاکاوندی، داریوش شیخ الاسلامی وطنی ، سعید قایینی، "تمرین مقاومتی با شدت بالا و متوسط بر فاکتورهای مرتبط با ترمیم غلاف میلین و شاخص های عملکردی در زنان مبتلا به MS اثرگذار است عنوان کوتاه: تمرین مقاومتی و ترمیم غلاف میلین"، فصلنامه علوم زیستی ورزشی 10، شماره 38 (1397): 377-392. magiran.com/p1932784
mina ahmadi kakavandi, Dariush Sheikholeslami Vatani , saeed ghaeeni, "High and Moderate Resistance Training Affect Those Factors Associated with Myelin Sheath Repair and Functional Factors in Women with MS", Sport Biosciences 10, no.38 (2018): 377-392. magiran.com/p1932784
مینا احمدی کاکاوندی، داریوش شیخ الاسلامی وطنی ، سعید قایینی، (1397). 'تمرین مقاومتی با شدت بالا و متوسط بر فاکتورهای مرتبط با ترمیم غلاف میلین و شاخص های عملکردی در زنان مبتلا به MS اثرگذار است عنوان کوتاه: تمرین مقاومتی و ترمیم غلاف میلین'، فصلنامه علوم زیستی ورزشی، 10(38)، صص.377-392. magiran.com/p1932784
mina ahmadi kakavandi, Dariush Sheikholeslami Vatani , saeed ghaeeni, (2018). 'High and Moderate Resistance Training Affect Those Factors Associated with Myelin Sheath Repair and Functional Factors in Women with MS', Sport Biosciences, 10(38), pp.377-392. magiran.com/p1932784
مینا احمدی کاکاوندی؛ داریوش شیخ الاسلامی وطنی ؛ سعید قایینی. "تمرین مقاومتی با شدت بالا و متوسط بر فاکتورهای مرتبط با ترمیم غلاف میلین و شاخص های عملکردی در زنان مبتلا به MS اثرگذار است عنوان کوتاه: تمرین مقاومتی و ترمیم غلاف میلین". فصلنامه علوم زیستی ورزشی، 10 ،38 ، 1397، 377-392. magiran.com/p1932784
mina ahmadi kakavandi; Dariush Sheikholeslami Vatani ; saeed ghaeeni. "High and Moderate Resistance Training Affect Those Factors Associated with Myelin Sheath Repair and Functional Factors in Women with MS", Sport Biosciences, 10, 38, 2018, 377-392. magiran.com/p1932784
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال