ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وهاب قلیچ، (1397). طراحی الگوی بکارگیری صکوک وکالت جهت تامین مالی بخش کشاورزی، مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 11(1)، 149-173. magiran.com/p1932825
vahab ghelich, (2019). A modeling of Wakala Sukuk for agriculture sector financing, Journal of Agricultural Economics Researches, 11(1), 149-173. magiran.com/p1932825
وهاب قلیچ، طراحی الگوی بکارگیری صکوک وکالت جهت تامین مالی بخش کشاورزی. مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 1397؛ 11(1): 149-173. magiran.com/p1932825
vahab ghelich, A modeling of Wakala Sukuk for agriculture sector financing, Journal of Agricultural Economics Researches, 2019; 11(1): 149-173. magiran.com/p1932825
وهاب قلیچ، "طراحی الگوی بکارگیری صکوک وکالت جهت تامین مالی بخش کشاورزی"، مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی 11، شماره 1 (1397): 149-173. magiran.com/p1932825
vahab ghelich, "A modeling of Wakala Sukuk for agriculture sector financing", Journal of Agricultural Economics Researches 11, no.1 (2019): 149-173. magiran.com/p1932825
وهاب قلیچ، (1397). 'طراحی الگوی بکارگیری صکوک وکالت جهت تامین مالی بخش کشاورزی'، مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 11(1)، صص.149-173. magiran.com/p1932825
vahab ghelich, (2019). 'A modeling of Wakala Sukuk for agriculture sector financing', Journal of Agricultural Economics Researches, 11(1), pp.149-173. magiran.com/p1932825
وهاب قلیچ. "طراحی الگوی بکارگیری صکوک وکالت جهت تامین مالی بخش کشاورزی". مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 11 ،1 ، 1397، 149-173. magiran.com/p1932825
vahab ghelich. "A modeling of Wakala Sukuk for agriculture sector financing", Journal of Agricultural Economics Researches, 11, 1, 2019, 149-173. magiran.com/p1932825
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال