ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه قلی زاده ، حسن کریمیان، جواد نیستانی، سید مهدی موسوی کوه پر، صفورا برومند، (1396). حاکمیت ولات عباسی در تبرستان براساس گاهنگاری سکه ها و منابع مکتوب، مجله تاریخ نگری و تاریخ نگاری، 27(20)، 79-107. magiran.com/p1932835
Fatemeh Gholizadeh, Hasan Karimian, Javad Neyestani, Seyed Mehdi Mousavi, Safoura Boroumand, (2017). Study of the Governance of Abbasid Rulers in Tabaristan Based on Choronology of Coins and Written Sources, Journal of Historical Perspective & Historiography, 27(20), 79-107. magiran.com/p1932835
فاطمه قلی زاده ، حسن کریمیان، جواد نیستانی، سید مهدی موسوی کوه پر، صفورا برومند، حاکمیت ولات عباسی در تبرستان براساس گاهنگاری سکه ها و منابع مکتوب. مجله تاریخ نگری و تاریخ نگاری، 1396؛ 27(20): 79-107. magiran.com/p1932835
Fatemeh Gholizadeh, Hasan Karimian, Javad Neyestani, Seyed Mehdi Mousavi, Safoura Boroumand, Study of the Governance of Abbasid Rulers in Tabaristan Based on Choronology of Coins and Written Sources, Journal of Historical Perspective & Historiography, 2017; 27(20): 79-107. magiran.com/p1932835
فاطمه قلی زاده ، حسن کریمیان، جواد نیستانی، سید مهدی موسوی کوه پر، صفورا برومند، "حاکمیت ولات عباسی در تبرستان براساس گاهنگاری سکه ها و منابع مکتوب"، مجله تاریخ نگری و تاریخ نگاری 27، شماره 20 (1396): 79-107. magiran.com/p1932835
Fatemeh Gholizadeh, Hasan Karimian, Javad Neyestani, Seyed Mehdi Mousavi, Safoura Boroumand, "Study of the Governance of Abbasid Rulers in Tabaristan Based on Choronology of Coins and Written Sources", Journal of Historical Perspective & Historiography 27, no.20 (2017): 79-107. magiran.com/p1932835
فاطمه قلی زاده ، حسن کریمیان، جواد نیستانی، سید مهدی موسوی کوه پر، صفورا برومند، (1396). 'حاکمیت ولات عباسی در تبرستان براساس گاهنگاری سکه ها و منابع مکتوب'، مجله تاریخ نگری و تاریخ نگاری، 27(20)، صص.79-107. magiran.com/p1932835
Fatemeh Gholizadeh, Hasan Karimian, Javad Neyestani, Seyed Mehdi Mousavi, Safoura Boroumand, (2017). 'Study of the Governance of Abbasid Rulers in Tabaristan Based on Choronology of Coins and Written Sources', Journal of Historical Perspective & Historiography, 27(20), pp.79-107. magiran.com/p1932835
فاطمه قلی زاده ؛ حسن کریمیان؛ جواد نیستانی؛ سید مهدی موسوی کوه پر؛ صفورا برومند. "حاکمیت ولات عباسی در تبرستان براساس گاهنگاری سکه ها و منابع مکتوب". مجله تاریخ نگری و تاریخ نگاری، 27 ،20 ، 1396، 79-107. magiran.com/p1932835
Fatemeh Gholizadeh; Hasan Karimian; Javad Neyestani; Seyed Mehdi Mousavi; Safoura Boroumand. "Study of the Governance of Abbasid Rulers in Tabaristan Based on Choronology of Coins and Written Sources", Journal of Historical Perspective & Historiography, 27, 20, 2017, 79-107. magiran.com/p1932835
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال