ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا بیرقی، حسن ستاری ساربانقلی ، علی محدث خراسانی، (1396). تحلیل مدل ترسیمی زبان-الگوی الگوریتمیک یزدی بندی آسمانه کوشک هشت بهشت اصفهان در راستای پایایی فرم سازه آزاد، نشریه معماری اقلیم گرم و خشک، 5(6)، 117-145. magiran.com/p1932973
Sara Beyraghi, Hassan Sattari, Sarbangholi , Ali Mohaddes Khorasani, (2018). An Analysis of Drawing Language Model – The Algorithmic Pattern of Yazdi-bandi; The Ceiling of Hashtbehesht Palace of Isfahan in Line with The Reliability of Free – Structural Form, Journal of Architecture Hot and dry climate, 5(6), 117-145. magiran.com/p1932973
سارا بیرقی، حسن ستاری ساربانقلی ، علی محدث خراسانی، تحلیل مدل ترسیمی زبان-الگوی الگوریتمیک یزدی بندی آسمانه کوشک هشت بهشت اصفهان در راستای پایایی فرم سازه آزاد. نشریه معماری اقلیم گرم و خشک، 1396؛ 5(6): 117-145. magiran.com/p1932973
Sara Beyraghi, Hassan Sattari, Sarbangholi , Ali Mohaddes Khorasani, An Analysis of Drawing Language Model – The Algorithmic Pattern of Yazdi-bandi; The Ceiling of Hashtbehesht Palace of Isfahan in Line with The Reliability of Free – Structural Form, Journal of Architecture Hot and dry climate, 2018; 5(6): 117-145. magiran.com/p1932973
سارا بیرقی، حسن ستاری ساربانقلی ، علی محدث خراسانی، "تحلیل مدل ترسیمی زبان-الگوی الگوریتمیک یزدی بندی آسمانه کوشک هشت بهشت اصفهان در راستای پایایی فرم سازه آزاد"، نشریه معماری اقلیم گرم و خشک 5، شماره 6 (1396): 117-145. magiran.com/p1932973
Sara Beyraghi, Hassan Sattari, Sarbangholi , Ali Mohaddes Khorasani, "An Analysis of Drawing Language Model – The Algorithmic Pattern of Yazdi-bandi; The Ceiling of Hashtbehesht Palace of Isfahan in Line with The Reliability of Free – Structural Form", Journal of Architecture Hot and dry climate 5, no.6 (2018): 117-145. magiran.com/p1932973
سارا بیرقی، حسن ستاری ساربانقلی ، علی محدث خراسانی، (1396). 'تحلیل مدل ترسیمی زبان-الگوی الگوریتمیک یزدی بندی آسمانه کوشک هشت بهشت اصفهان در راستای پایایی فرم سازه آزاد'، نشریه معماری اقلیم گرم و خشک، 5(6)، صص.117-145. magiran.com/p1932973
Sara Beyraghi, Hassan Sattari, Sarbangholi , Ali Mohaddes Khorasani, (2018). 'An Analysis of Drawing Language Model – The Algorithmic Pattern of Yazdi-bandi; The Ceiling of Hashtbehesht Palace of Isfahan in Line with The Reliability of Free – Structural Form', Journal of Architecture Hot and dry climate, 5(6), pp.117-145. magiran.com/p1932973
سارا بیرقی؛ حسن ستاری ساربانقلی ؛ علی محدث خراسانی. "تحلیل مدل ترسیمی زبان-الگوی الگوریتمیک یزدی بندی آسمانه کوشک هشت بهشت اصفهان در راستای پایایی فرم سازه آزاد". نشریه معماری اقلیم گرم و خشک، 5 ،6 ، 1396، 117-145. magiran.com/p1932973
Sara Beyraghi; Hassan Sattari; Sarbangholi ; Ali Mohaddes Khorasani. "An Analysis of Drawing Language Model – The Algorithmic Pattern of Yazdi-bandi; The Ceiling of Hashtbehesht Palace of Isfahan in Line with The Reliability of Free – Structural Form", Journal of Architecture Hot and dry climate, 5, 6, 2018, 117-145. magiran.com/p1932973
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال