ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
A. Ebadi, Ehsan Selahi , (2017). Fatigue Life Assessment of Composite Airplane Wing Subjected to Variable Mechanical and Thermal Loads, Journal of Aerospace Science and Technology, 11(2), 1-11. magiran.com/p1933040
A. Ebadi, Ehsan Selahi , Fatigue Life Assessment of Composite Airplane Wing Subjected to Variable Mechanical and Thermal Loads, Journal of Aerospace Science and Technology, 2017; 11(2): 1-11. magiran.com/p1933040
A. Ebadi, Ehsan Selahi , "Fatigue Life Assessment of Composite Airplane Wing Subjected to Variable Mechanical and Thermal Loads", Journal of Aerospace Science and Technology 11, no.2 (2017): 1-11. magiran.com/p1933040
A. Ebadi, Ehsan Selahi , (2017). 'Fatigue Life Assessment of Composite Airplane Wing Subjected to Variable Mechanical and Thermal Loads', Journal of Aerospace Science and Technology, 11(2), pp.1-11. magiran.com/p1933040
A. Ebadi; Ehsan Selahi . "Fatigue Life Assessment of Composite Airplane Wing Subjected to Variable Mechanical and Thermal Loads", Journal of Aerospace Science and Technology, 11, 2, 2017, 1-11. magiran.com/p1933040
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال