ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی یزدانی، معصومه خسروی رینه، اکرم احمدی، (1397). بررسی ترکیب اسید چرب و پتانسیل تولید بیودیزل برخی ریزجلبک ها در زیستگاه های مختلف، نشریه زیست شناسی کاربردی، 31(3)، 155-163. magiran.com/p1933369
Mojtaba Yazdani , Masomeh Khosravi , Akram Ahmadi, (2019). The study of fatty acids and biodiesel production potential in some microalgae at different habitats , Journal of Applied Biology, 31(3), 155-163. magiran.com/p1933369
مجتبی یزدانی، معصومه خسروی رینه، اکرم احمدی، بررسی ترکیب اسید چرب و پتانسیل تولید بیودیزل برخی ریزجلبک ها در زیستگاه های مختلف. نشریه زیست شناسی کاربردی، 1397؛ 31(3): 155-163. magiran.com/p1933369
Mojtaba Yazdani , Masomeh Khosravi , Akram Ahmadi, The study of fatty acids and biodiesel production potential in some microalgae at different habitats , Journal of Applied Biology, 2019; 31(3): 155-163. magiran.com/p1933369
مجتبی یزدانی، معصومه خسروی رینه، اکرم احمدی، "بررسی ترکیب اسید چرب و پتانسیل تولید بیودیزل برخی ریزجلبک ها در زیستگاه های مختلف"، نشریه زیست شناسی کاربردی 31، شماره 3 (1397): 155-163. magiran.com/p1933369
Mojtaba Yazdani , Masomeh Khosravi , Akram Ahmadi, "The study of fatty acids and biodiesel production potential in some microalgae at different habitats ", Journal of Applied Biology 31, no.3 (2019): 155-163. magiran.com/p1933369
مجتبی یزدانی، معصومه خسروی رینه، اکرم احمدی، (1397). 'بررسی ترکیب اسید چرب و پتانسیل تولید بیودیزل برخی ریزجلبک ها در زیستگاه های مختلف'، نشریه زیست شناسی کاربردی، 31(3)، صص.155-163. magiran.com/p1933369
Mojtaba Yazdani , Masomeh Khosravi , Akram Ahmadi, (2019). 'The study of fatty acids and biodiesel production potential in some microalgae at different habitats ', Journal of Applied Biology, 31(3), pp.155-163. magiran.com/p1933369
مجتبی یزدانی؛ معصومه خسروی رینه؛ اکرم احمدی. "بررسی ترکیب اسید چرب و پتانسیل تولید بیودیزل برخی ریزجلبک ها در زیستگاه های مختلف". نشریه زیست شناسی کاربردی، 31 ،3 ، 1397، 155-163. magiran.com/p1933369
Mojtaba Yazdani ; Masomeh Khosravi ; Akram Ahmadi. "The study of fatty acids and biodiesel production potential in some microalgae at different habitats ", Journal of Applied Biology, 31, 3, 2019, 155-163. magiran.com/p1933369
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال