ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهران رضایی، سعید محرمی پور، (1397). تاثیر آفتکش گیاهی دایابون روی مراحل مختلف زیستی شته سبز هلو Myzus persicae و عامل کنترل بیولوژیک آن Aphidius matricariae، Journal Of Crop Protection، 8(1)، 1-10. magiran.com/p1933428
Mehran Rezaei , Saeid Moharramipour , (2019). Efficacy of Dayabon, a botanical pesticide, on different life stages of Myzus persicae and its biological control agent, Aphidius matricariae, Journal Of Crop Protection, 8(1), 1-10. magiran.com/p1933428
مهران رضایی، سعید محرمی پور، تاثیر آفتکش گیاهی دایابون روی مراحل مختلف زیستی شته سبز هلو Myzus persicae و عامل کنترل بیولوژیک آن Aphidius matricariae. Journal Of Crop Protection، 1397؛ 8(1): 1-10. magiran.com/p1933428
Mehran Rezaei , Saeid Moharramipour , Efficacy of Dayabon, a botanical pesticide, on different life stages of Myzus persicae and its biological control agent, Aphidius matricariae, Journal Of Crop Protection, 2019; 8(1): 1-10. magiran.com/p1933428
مهران رضایی، سعید محرمی پور، "تاثیر آفتکش گیاهی دایابون روی مراحل مختلف زیستی شته سبز هلو Myzus persicae و عامل کنترل بیولوژیک آن Aphidius matricariae"، Journal Of Crop Protection 8، شماره 1 (1397): 1-10. magiran.com/p1933428
Mehran Rezaei , Saeid Moharramipour , " Efficacy of Dayabon, a botanical pesticide, on different life stages of Myzus persicae and its biological control agent, Aphidius matricariae", Journal Of Crop Protection 8, no.1 (2019): 1-10. magiran.com/p1933428
مهران رضایی، سعید محرمی پور، (1397). 'تاثیر آفتکش گیاهی دایابون روی مراحل مختلف زیستی شته سبز هلو Myzus persicae و عامل کنترل بیولوژیک آن Aphidius matricariae'، Journal Of Crop Protection، 8(1)، صص.1-10. magiran.com/p1933428
Mehran Rezaei , Saeid Moharramipour , (2019). ' Efficacy of Dayabon, a botanical pesticide, on different life stages of Myzus persicae and its biological control agent, Aphidius matricariae', Journal Of Crop Protection, 8(1), pp.1-10. magiran.com/p1933428
مهران رضایی؛ سعید محرمی پور. "تاثیر آفتکش گیاهی دایابون روی مراحل مختلف زیستی شته سبز هلو Myzus persicae و عامل کنترل بیولوژیک آن Aphidius matricariae". Journal Of Crop Protection، 8 ،1 ، 1397، 1-10. magiran.com/p1933428
Mehran Rezaei ; Saeid Moharramipour . " Efficacy of Dayabon, a botanical pesticide, on different life stages of Myzus persicae and its biological control agent, Aphidius matricariae", Journal Of Crop Protection, 8, 1, 2019, 1-10. magiran.com/p1933428
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال