ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالنبی باقری ، مجید عسکری سیاهویی، یعقوب فتحی پور، مریم فامیل، فاطمه کوه پیما، اختر محمدی راد، شبنم پریچهره، (1397). کنترل کرم میوه خوار گوجه فرنگی، Helicoverpa armigera توسط زنبورهای پارازیتویید Trichogramma evanescence و Habrobracon hebetor در قالب برنامه رهاسازی اشباعی، Journal Of Crop Protection، 8(1)، 11-19. magiran.com/p1933432
Abdoolnabi Bagheri , Majeed Askari Seyahooei , Yaghoub Fathipour , Maryam Famil , Fatemeh Koohpayma , Akhtar Mohammadi, Rad , Shabnam Parichehreh , (2019). Ecofriendly managing of Helicoverpa armigera in tomato field by releasing Trichogramma evanescence and Habrobracon hebetor, Journal Of Crop Protection, 8(1), 11-19. magiran.com/p1933432
عبدالنبی باقری ، مجید عسکری سیاهویی، یعقوب فتحی پور، مریم فامیل، فاطمه کوه پیما، اختر محمدی راد، شبنم پریچهره، کنترل کرم میوه خوار گوجه فرنگی، Helicoverpa armigera توسط زنبورهای پارازیتویید Trichogramma evanescence و Habrobracon hebetor در قالب برنامه رهاسازی اشباعی. Journal Of Crop Protection، 1397؛ 8(1): 11-19. magiran.com/p1933432
Abdoolnabi Bagheri , Majeed Askari Seyahooei , Yaghoub Fathipour , Maryam Famil , Fatemeh Koohpayma , Akhtar Mohammadi, Rad , Shabnam Parichehreh , Ecofriendly managing of Helicoverpa armigera in tomato field by releasing Trichogramma evanescence and Habrobracon hebetor, Journal Of Crop Protection, 2019; 8(1): 11-19. magiran.com/p1933432
عبدالنبی باقری ، مجید عسکری سیاهویی، یعقوب فتحی پور، مریم فامیل، فاطمه کوه پیما، اختر محمدی راد، شبنم پریچهره، "کنترل کرم میوه خوار گوجه فرنگی، Helicoverpa armigera توسط زنبورهای پارازیتویید Trichogramma evanescence و Habrobracon hebetor در قالب برنامه رهاسازی اشباعی"، Journal Of Crop Protection 8، شماره 1 (1397): 11-19. magiran.com/p1933432
Abdoolnabi Bagheri , Majeed Askari Seyahooei , Yaghoub Fathipour , Maryam Famil , Fatemeh Koohpayma , Akhtar Mohammadi, Rad , Shabnam Parichehreh , " Ecofriendly managing of Helicoverpa armigera in tomato field by releasing Trichogramma evanescence and Habrobracon hebetor", Journal Of Crop Protection 8, no.1 (2019): 11-19. magiran.com/p1933432
عبدالنبی باقری ، مجید عسکری سیاهویی، یعقوب فتحی پور، مریم فامیل، فاطمه کوه پیما، اختر محمدی راد، شبنم پریچهره، (1397). 'کنترل کرم میوه خوار گوجه فرنگی، Helicoverpa armigera توسط زنبورهای پارازیتویید Trichogramma evanescence و Habrobracon hebetor در قالب برنامه رهاسازی اشباعی'، Journal Of Crop Protection، 8(1)، صص.11-19. magiran.com/p1933432
Abdoolnabi Bagheri , Majeed Askari Seyahooei , Yaghoub Fathipour , Maryam Famil , Fatemeh Koohpayma , Akhtar Mohammadi, Rad , Shabnam Parichehreh , (2019). ' Ecofriendly managing of Helicoverpa armigera in tomato field by releasing Trichogramma evanescence and Habrobracon hebetor', Journal Of Crop Protection, 8(1), pp.11-19. magiran.com/p1933432
عبدالنبی باقری ؛ مجید عسکری سیاهویی؛ یعقوب فتحی پور؛ مریم فامیل؛ فاطمه کوه پیما؛ اختر محمدی راد؛ شبنم پریچهره. "کنترل کرم میوه خوار گوجه فرنگی، Helicoverpa armigera توسط زنبورهای پارازیتویید Trichogramma evanescence و Habrobracon hebetor در قالب برنامه رهاسازی اشباعی". Journal Of Crop Protection، 8 ،1 ، 1397، 11-19. magiran.com/p1933432
Abdoolnabi Bagheri ; Majeed Askari Seyahooei ; Yaghoub Fathipour ; Maryam Famil ; Fatemeh Koohpayma ; Akhtar Mohammadi; Rad ; Shabnam Parichehreh . " Ecofriendly managing of Helicoverpa armigera in tomato field by releasing Trichogramma evanescence and Habrobracon hebetor", Journal Of Crop Protection, 8, 1, 2019, 11-19. magiran.com/p1933432
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال