ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهران عطار زاده، علی رجب پور ، محمد فرخاری، آرش راسخ، (1397). برهم کنش بین گونه ای Aphidius colemani و Orius albidipennis (Hymenoptera: Braconidae) برای کنترل Aphis gossypii روی خیار گلخانه ای، Journal Of Crop Protection، 8(1)، 21-31. magiran.com/p1933436
Mehran Attarzadeh , Ali Rajabpour , Mohammad Farkhari , Arash Rasekh , (2019). Interactions between Orius albidipennis and Aphidius colemani (Hymenoptera: Braconidae) for the control of Aphis gossypii on greenhouse cucumber, Journal Of Crop Protection, 8(1), 21-31. magiran.com/p1933436
مهران عطار زاده، علی رجب پور ، محمد فرخاری، آرش راسخ، برهم کنش بین گونه ای Aphidius colemani و Orius albidipennis (Hymenoptera: Braconidae) برای کنترل Aphis gossypii روی خیار گلخانه ای. Journal Of Crop Protection، 1397؛ 8(1): 21-31. magiran.com/p1933436
Mehran Attarzadeh , Ali Rajabpour , Mohammad Farkhari , Arash Rasekh , Interactions between Orius albidipennis and Aphidius colemani (Hymenoptera: Braconidae) for the control of Aphis gossypii on greenhouse cucumber, Journal Of Crop Protection, 2019; 8(1): 21-31. magiran.com/p1933436
مهران عطار زاده، علی رجب پور ، محمد فرخاری، آرش راسخ، "برهم کنش بین گونه ای Aphidius colemani و Orius albidipennis (Hymenoptera: Braconidae) برای کنترل Aphis gossypii روی خیار گلخانه ای"، Journal Of Crop Protection 8، شماره 1 (1397): 21-31. magiran.com/p1933436
Mehran Attarzadeh , Ali Rajabpour , Mohammad Farkhari , Arash Rasekh , " Interactions between Orius albidipennis and Aphidius colemani (Hymenoptera: Braconidae) for the control of Aphis gossypii on greenhouse cucumber", Journal Of Crop Protection 8, no.1 (2019): 21-31. magiran.com/p1933436
مهران عطار زاده، علی رجب پور ، محمد فرخاری، آرش راسخ، (1397). 'برهم کنش بین گونه ای Aphidius colemani و Orius albidipennis (Hymenoptera: Braconidae) برای کنترل Aphis gossypii روی خیار گلخانه ای'، Journal Of Crop Protection، 8(1)، صص.21-31. magiran.com/p1933436
Mehran Attarzadeh , Ali Rajabpour , Mohammad Farkhari , Arash Rasekh , (2019). ' Interactions between Orius albidipennis and Aphidius colemani (Hymenoptera: Braconidae) for the control of Aphis gossypii on greenhouse cucumber', Journal Of Crop Protection, 8(1), pp.21-31. magiran.com/p1933436
مهران عطار زاده؛ علی رجب پور ؛ محمد فرخاری؛ آرش راسخ. "برهم کنش بین گونه ای Aphidius colemani و Orius albidipennis (Hymenoptera: Braconidae) برای کنترل Aphis gossypii روی خیار گلخانه ای". Journal Of Crop Protection، 8 ،1 ، 1397، 21-31. magiran.com/p1933436
Mehran Attarzadeh ; Ali Rajabpour ; Mohammad Farkhari ; Arash Rasekh . " Interactions between Orius albidipennis and Aphidius colemani (Hymenoptera: Braconidae) for the control of Aphis gossypii on greenhouse cucumber", Journal Of Crop Protection, 8, 1, 2019, 21-31. magiran.com/p1933436
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال