ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته امیرمحمدی، علیرضا بندانی ، باقر امیرحیدری، قدرت الله صباحی، (1397). تاثیر پدرین بر فعالیت آنزیم های گوارشی و سم زدا در لاروهای Ephestia kuehniella (Lep: Pyralidae) and Tribolium confusum (Col: Tenebrionidae)، Journal Of Crop Protection، 8(1)، 45-55. magiran.com/p1933441
Fereshteh Amirmohammedi , Alireza Bandani , Bagher Amirheidari , Qodratollah Sabahi , (2019). Effect of pederin on activity of digestive and detoxifying enzymes of Ephestia kuehniella (Lep: Pyralidae) and Tribolium confusum (Col: Tenebrionidae), Journal Of Crop Protection, 8(1), 45-55. magiran.com/p1933441
فرشته امیرمحمدی، علیرضا بندانی ، باقر امیرحیدری، قدرت الله صباحی، تاثیر پدرین بر فعالیت آنزیم های گوارشی و سم زدا در لاروهای Ephestia kuehniella (Lep: Pyralidae) and Tribolium confusum (Col: Tenebrionidae). Journal Of Crop Protection، 1397؛ 8(1): 45-55. magiran.com/p1933441
Fereshteh Amirmohammedi , Alireza Bandani , Bagher Amirheidari , Qodratollah Sabahi , Effect of pederin on activity of digestive and detoxifying enzymes of Ephestia kuehniella (Lep: Pyralidae) and Tribolium confusum (Col: Tenebrionidae), Journal Of Crop Protection, 2019; 8(1): 45-55. magiran.com/p1933441
فرشته امیرمحمدی، علیرضا بندانی ، باقر امیرحیدری، قدرت الله صباحی، "تاثیر پدرین بر فعالیت آنزیم های گوارشی و سم زدا در لاروهای Ephestia kuehniella (Lep: Pyralidae) and Tribolium confusum (Col: Tenebrionidae)"، Journal Of Crop Protection 8، شماره 1 (1397): 45-55. magiran.com/p1933441
Fereshteh Amirmohammedi , Alireza Bandani , Bagher Amirheidari , Qodratollah Sabahi , " Effect of pederin on activity of digestive and detoxifying enzymes of Ephestia kuehniella (Lep: Pyralidae) and Tribolium confusum (Col: Tenebrionidae)", Journal Of Crop Protection 8, no.1 (2019): 45-55. magiran.com/p1933441
فرشته امیرمحمدی، علیرضا بندانی ، باقر امیرحیدری، قدرت الله صباحی، (1397). 'تاثیر پدرین بر فعالیت آنزیم های گوارشی و سم زدا در لاروهای Ephestia kuehniella (Lep: Pyralidae) and Tribolium confusum (Col: Tenebrionidae)'، Journal Of Crop Protection، 8(1)، صص.45-55. magiran.com/p1933441
Fereshteh Amirmohammedi , Alireza Bandani , Bagher Amirheidari , Qodratollah Sabahi , (2019). ' Effect of pederin on activity of digestive and detoxifying enzymes of Ephestia kuehniella (Lep: Pyralidae) and Tribolium confusum (Col: Tenebrionidae)', Journal Of Crop Protection, 8(1), pp.45-55. magiran.com/p1933441
فرشته امیرمحمدی؛ علیرضا بندانی ؛ باقر امیرحیدری؛ قدرت الله صباحی. "تاثیر پدرین بر فعالیت آنزیم های گوارشی و سم زدا در لاروهای Ephestia kuehniella (Lep: Pyralidae) and Tribolium confusum (Col: Tenebrionidae)". Journal Of Crop Protection، 8 ،1 ، 1397، 45-55. magiran.com/p1933441
Fereshteh Amirmohammedi ; Alireza Bandani ; Bagher Amirheidari ; Qodratollah Sabahi . " Effect of pederin on activity of digestive and detoxifying enzymes of Ephestia kuehniella (Lep: Pyralidae) and Tribolium confusum (Col: Tenebrionidae)", Journal Of Crop Protection, 8, 1, 2019, 45-55. magiran.com/p1933441
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال