ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید جوادی خدری، مهدی خوبدل ، محمد خانجانی، اصغر حسینی نیا، بهزاد صادقی سرخه دیزجی، سید مسعود حسینی، حسین ثباتی، (1397). اثرات حشره کشی اسانس های دو گیاه دارویی روی سفید بالک Aleuroclava jasmini (Hemiptera: Aleyrodidae)، Journal Of Crop Protection، 8(1)، 57-67. magiran.com/p1933442
Saeid Javadi Khederi , Mehdi Khoobdel , Mohammad Khanjani , Asghar Hosseininia , Behzad Sadeghi Sorkhe Dizaji , Sayed Masoud Hosseini , Hosein Sobati , (2019). Insecticidal effects of essential oils from two medicinal plants against Aleuroclava jasmini (Hemiptera: Aleyrodidae), Journal Of Crop Protection, 8(1), 57-67. magiran.com/p1933442
سعید جوادی خدری، مهدی خوبدل ، محمد خانجانی، اصغر حسینی نیا، بهزاد صادقی سرخه دیزجی، سید مسعود حسینی، حسین ثباتی، اثرات حشره کشی اسانس های دو گیاه دارویی روی سفید بالک Aleuroclava jasmini (Hemiptera: Aleyrodidae). Journal Of Crop Protection، 1397؛ 8(1): 57-67. magiran.com/p1933442
Saeid Javadi Khederi , Mehdi Khoobdel , Mohammad Khanjani , Asghar Hosseininia , Behzad Sadeghi Sorkhe Dizaji , Sayed Masoud Hosseini , Hosein Sobati , Insecticidal effects of essential oils from two medicinal plants against Aleuroclava jasmini (Hemiptera: Aleyrodidae), Journal Of Crop Protection, 2019; 8(1): 57-67. magiran.com/p1933442
سعید جوادی خدری، مهدی خوبدل ، محمد خانجانی، اصغر حسینی نیا، بهزاد صادقی سرخه دیزجی، سید مسعود حسینی، حسین ثباتی، "اثرات حشره کشی اسانس های دو گیاه دارویی روی سفید بالک Aleuroclava jasmini (Hemiptera: Aleyrodidae)"، Journal Of Crop Protection 8، شماره 1 (1397): 57-67. magiran.com/p1933442
Saeid Javadi Khederi , Mehdi Khoobdel , Mohammad Khanjani , Asghar Hosseininia , Behzad Sadeghi Sorkhe Dizaji , Sayed Masoud Hosseini , Hosein Sobati , " Insecticidal effects of essential oils from two medicinal plants against Aleuroclava jasmini (Hemiptera: Aleyrodidae)", Journal Of Crop Protection 8, no.1 (2019): 57-67. magiran.com/p1933442
سعید جوادی خدری، مهدی خوبدل ، محمد خانجانی، اصغر حسینی نیا، بهزاد صادقی سرخه دیزجی، سید مسعود حسینی، حسین ثباتی، (1397). 'اثرات حشره کشی اسانس های دو گیاه دارویی روی سفید بالک Aleuroclava jasmini (Hemiptera: Aleyrodidae)'، Journal Of Crop Protection، 8(1)، صص.57-67. magiran.com/p1933442
Saeid Javadi Khederi , Mehdi Khoobdel , Mohammad Khanjani , Asghar Hosseininia , Behzad Sadeghi Sorkhe Dizaji , Sayed Masoud Hosseini , Hosein Sobati , (2019). ' Insecticidal effects of essential oils from two medicinal plants against Aleuroclava jasmini (Hemiptera: Aleyrodidae)', Journal Of Crop Protection, 8(1), pp.57-67. magiran.com/p1933442
سعید جوادی خدری؛ مهدی خوبدل ؛ محمد خانجانی؛ اصغر حسینی نیا؛ بهزاد صادقی سرخه دیزجی؛ سید مسعود حسینی؛ حسین ثباتی. "اثرات حشره کشی اسانس های دو گیاه دارویی روی سفید بالک Aleuroclava jasmini (Hemiptera: Aleyrodidae)". Journal Of Crop Protection، 8 ،1 ، 1397، 57-67. magiran.com/p1933442
Saeid Javadi Khederi ; Mehdi Khoobdel ; Mohammad Khanjani ; Asghar Hosseininia ; Behzad Sadeghi Sorkhe Dizaji ; Sayed Masoud Hosseini ; Hosein Sobati . " Insecticidal effects of essential oils from two medicinal plants against Aleuroclava jasmini (Hemiptera: Aleyrodidae)", Journal Of Crop Protection, 8, 1, 2019, 57-67. magiran.com/p1933442
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال