ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نیلوفر میکائیلی ، شیرین احمدی ، یاسر حبیبی ، وحید فلاحی ، علیرضا مرادی، جواد هاشمی، (1397). نقش اضطراب مرگ و حساسیت اضطرابی در پیش بینی تحمل ابهام بیماران مبتلا به سرطان ریه، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 16(8)، 612-621. magiran.com/p1933568
Nilofar Mikaeili , Shirin Ahmadi , Yaser Habibi , Vahid Fallahi , Alireza Moradi , Javad Hashemi, (2018). ROLE OF DEATH ANXIETY AND ANXIETY SENSITIVITY IN PREDICTION OF TOLERANCE OF AMBIGUITY IN PATIENTS WITH LUNG CANCER, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 16(8), 612-621. magiran.com/p1933568
نیلوفر میکائیلی ، شیرین احمدی ، یاسر حبیبی ، وحید فلاحی ، علیرضا مرادی، جواد هاشمی، نقش اضطراب مرگ و حساسیت اضطرابی در پیش بینی تحمل ابهام بیماران مبتلا به سرطان ریه. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1397؛ 16(8): 612-621. magiran.com/p1933568
Nilofar Mikaeili , Shirin Ahmadi , Yaser Habibi , Vahid Fallahi , Alireza Moradi , Javad Hashemi, ROLE OF DEATH ANXIETY AND ANXIETY SENSITIVITY IN PREDICTION OF TOLERANCE OF AMBIGUITY IN PATIENTS WITH LUNG CANCER, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2018; 16(8): 612-621. magiran.com/p1933568
نیلوفر میکائیلی ، شیرین احمدی ، یاسر حبیبی ، وحید فلاحی ، علیرضا مرادی، جواد هاشمی، "نقش اضطراب مرگ و حساسیت اضطرابی در پیش بینی تحمل ابهام بیماران مبتلا به سرطان ریه"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 16، شماره 8 (1397): 612-621. magiran.com/p1933568
Nilofar Mikaeili , Shirin Ahmadi , Yaser Habibi , Vahid Fallahi , Alireza Moradi , Javad Hashemi, " ROLE OF DEATH ANXIETY AND ANXIETY SENSITIVITY IN PREDICTION OF TOLERANCE OF AMBIGUITY IN PATIENTS WITH LUNG CANCER", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 16, no.8 (2018): 612-621. magiran.com/p1933568
نیلوفر میکائیلی ، شیرین احمدی ، یاسر حبیبی ، وحید فلاحی ، علیرضا مرادی، جواد هاشمی، (1397). 'نقش اضطراب مرگ و حساسیت اضطرابی در پیش بینی تحمل ابهام بیماران مبتلا به سرطان ریه'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 16(8)، صص.612-621. magiran.com/p1933568
Nilofar Mikaeili , Shirin Ahmadi , Yaser Habibi , Vahid Fallahi , Alireza Moradi , Javad Hashemi, (2018). ' ROLE OF DEATH ANXIETY AND ANXIETY SENSITIVITY IN PREDICTION OF TOLERANCE OF AMBIGUITY IN PATIENTS WITH LUNG CANCER', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 16(8), pp.612-621. magiran.com/p1933568
نیلوفر میکائیلی ؛ شیرین احمدی ؛ یاسر حبیبی ؛ وحید فلاحی ؛ علیرضا مرادی؛ جواد هاشمی. "نقش اضطراب مرگ و حساسیت اضطرابی در پیش بینی تحمل ابهام بیماران مبتلا به سرطان ریه". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 16 ،8 ، 1397، 612-621. magiran.com/p1933568
Nilofar Mikaeili ; Shirin Ahmadi ; Yaser Habibi ; Vahid Fallahi ; Alireza Moradi ; Javad Hashemi. " ROLE OF DEATH ANXIETY AND ANXIETY SENSITIVITY IN PREDICTION OF TOLERANCE OF AMBIGUITY IN PATIENTS WITH LUNG CANCER", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 16, 8, 2018, 612-621. magiran.com/p1933568
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال