ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی نوریان زواره ، سعید کرمانی ، سید محمد هاشمی جزی ، مریم سمیعی نسب، (1397). ارزیابی و تخمین ویژگی های جدید از روی دادگان صدای قلبی به منظور تشخیص ناهنجاری های قلب، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36(506)، 1444-1449. magiran.com/p1933602
Mahdi Nourian, Zavareh , Saeed Kermani , Mohammad Hashemi, Jazi , Maryam Samieinasab, (2019). Estimation and Evaluation of New Features from Phonocardiogram for Detecting Cardiovascular Abnormalities, Journal Of Isfahan Medical School, 36(506), 1444-1449. magiran.com/p1933602
مهدی نوریان زواره ، سعید کرمانی ، سید محمد هاشمی جزی ، مریم سمیعی نسب، ارزیابی و تخمین ویژگی های جدید از روی دادگان صدای قلبی به منظور تشخیص ناهنجاری های قلب. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1397؛ 36(506): 1444-1449. magiran.com/p1933602
Mahdi Nourian, Zavareh , Saeed Kermani , Mohammad Hashemi, Jazi , Maryam Samieinasab, Estimation and Evaluation of New Features from Phonocardiogram for Detecting Cardiovascular Abnormalities, Journal Of Isfahan Medical School, 2019; 36(506): 1444-1449. magiran.com/p1933602
مهدی نوریان زواره ، سعید کرمانی ، سید محمد هاشمی جزی ، مریم سمیعی نسب، "ارزیابی و تخمین ویژگی های جدید از روی دادگان صدای قلبی به منظور تشخیص ناهنجاری های قلب"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 36، شماره 506 (1397): 1444-1449. magiran.com/p1933602
Mahdi Nourian, Zavareh , Saeed Kermani , Mohammad Hashemi, Jazi , Maryam Samieinasab, "Estimation and Evaluation of New Features from Phonocardiogram for Detecting Cardiovascular Abnormalities", Journal Of Isfahan Medical School 36, no.506 (2019): 1444-1449. magiran.com/p1933602
مهدی نوریان زواره ، سعید کرمانی ، سید محمد هاشمی جزی ، مریم سمیعی نسب، (1397). 'ارزیابی و تخمین ویژگی های جدید از روی دادگان صدای قلبی به منظور تشخیص ناهنجاری های قلب'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36(506)، صص.1444-1449. magiran.com/p1933602
Mahdi Nourian, Zavareh , Saeed Kermani , Mohammad Hashemi, Jazi , Maryam Samieinasab, (2019). 'Estimation and Evaluation of New Features from Phonocardiogram for Detecting Cardiovascular Abnormalities', Journal Of Isfahan Medical School, 36(506), pp.1444-1449. magiran.com/p1933602
مهدی نوریان زواره ؛ سعید کرمانی ؛ سید محمد هاشمی جزی ؛ مریم سمیعی نسب. "ارزیابی و تخمین ویژگی های جدید از روی دادگان صدای قلبی به منظور تشخیص ناهنجاری های قلب". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36 ،506 ، 1397، 1444-1449. magiran.com/p1933602
Mahdi Nourian; Zavareh ; Saeed Kermani ; Mohammad Hashemi; Jazi ; Maryam Samieinasab. "Estimation and Evaluation of New Features from Phonocardiogram for Detecting Cardiovascular Abnormalities", Journal Of Isfahan Medical School, 36, 506, 2019, 1444-1449. magiran.com/p1933602
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال