ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نرگس نظری ، سید علی اکبر صالحی نیشابوری، ابراهیم امیری تکل دانی، (1397). شبیه سازی عددی سه بعدی الگوی جریان در آبگیری از کانال مستقیم با مقطع ذوزنقه ای، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 49(6)، 1289-1298. magiran.com/p1933840
Narges Nazari, Seyed Ali akbar salehi neyshabouri, Ebrahim Amiri tokaldany , (2019). Three-dimensional numerical simulation of flow pattern at intakes from straight channel with a trapezoidal section, Iranian Journal of Soil and Water Research, 49(6), 1289-1298. magiran.com/p1933840
نرگس نظری ، سید علی اکبر صالحی نیشابوری، ابراهیم امیری تکل دانی، شبیه سازی عددی سه بعدی الگوی جریان در آبگیری از کانال مستقیم با مقطع ذوزنقه ای. مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 1397؛ 49(6): 1289-1298. magiran.com/p1933840
Narges Nazari, Seyed Ali akbar salehi neyshabouri, Ebrahim Amiri tokaldany , Three-dimensional numerical simulation of flow pattern at intakes from straight channel with a trapezoidal section, Iranian Journal of Soil and Water Research, 2019; 49(6): 1289-1298. magiran.com/p1933840
نرگس نظری ، سید علی اکبر صالحی نیشابوری، ابراهیم امیری تکل دانی، "شبیه سازی عددی سه بعدی الگوی جریان در آبگیری از کانال مستقیم با مقطع ذوزنقه ای"، مجله تحقیقات آب و خاک ایران 49، شماره 6 (1397): 1289-1298. magiran.com/p1933840
Narges Nazari, Seyed Ali akbar salehi neyshabouri, Ebrahim Amiri tokaldany , "Three-dimensional numerical simulation of flow pattern at intakes from straight channel with a trapezoidal section", Iranian Journal of Soil and Water Research 49, no.6 (2019): 1289-1298. magiran.com/p1933840
نرگس نظری ، سید علی اکبر صالحی نیشابوری، ابراهیم امیری تکل دانی، (1397). 'شبیه سازی عددی سه بعدی الگوی جریان در آبگیری از کانال مستقیم با مقطع ذوزنقه ای'، مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 49(6)، صص.1289-1298. magiran.com/p1933840
Narges Nazari, Seyed Ali akbar salehi neyshabouri, Ebrahim Amiri tokaldany , (2019). 'Three-dimensional numerical simulation of flow pattern at intakes from straight channel with a trapezoidal section', Iranian Journal of Soil and Water Research, 49(6), pp.1289-1298. magiran.com/p1933840
نرگس نظری ؛ سید علی اکبر صالحی نیشابوری؛ ابراهیم امیری تکل دانی. "شبیه سازی عددی سه بعدی الگوی جریان در آبگیری از کانال مستقیم با مقطع ذوزنقه ای". مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 49 ،6 ، 1397، 1289-1298. magiran.com/p1933840
Narges Nazari; Seyed Ali akbar salehi neyshabouri; Ebrahim Amiri tokaldany . "Three-dimensional numerical simulation of flow pattern at intakes from straight channel with a trapezoidal section", Iranian Journal of Soil and Water Research, 49, 6, 2019, 1289-1298. magiran.com/p1933840
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال