ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سوزان قنادی ، محمدکاظم فخری، یارعلی دوستی، (1397). الگوی ساختاری تعلل ورزی تحصیلی براساس جهت گیری هدف و سبک های اسنادی: با نقش میانجی انگیزه تحصیلی، نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری، 6(11)، 155-173. magiran.com/p1933912
susan ghanadi, mohammad kazem fakhri, YarAli Doosti , (2018). Structural Pattern of Educational procrastination According to objective Orientation and attribution Styles: The Mediating Role of Educational Motivation, Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 6(11), 155-173. magiran.com/p1933912
سوزان قنادی ، محمدکاظم فخری، یارعلی دوستی، الگوی ساختاری تعلل ورزی تحصیلی براساس جهت گیری هدف و سبک های اسنادی: با نقش میانجی انگیزه تحصیلی. نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری، 1397؛ 6(11): 155-173. magiran.com/p1933912
susan ghanadi, mohammad kazem fakhri, YarAli Doosti , Structural Pattern of Educational procrastination According to objective Orientation and attribution Styles: The Mediating Role of Educational Motivation, Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 2018; 6(11): 155-173. magiran.com/p1933912
سوزان قنادی ، محمدکاظم فخری، یارعلی دوستی، "الگوی ساختاری تعلل ورزی تحصیلی براساس جهت گیری هدف و سبک های اسنادی: با نقش میانجی انگیزه تحصیلی"، نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری 6، شماره 11 (1397): 155-173. magiran.com/p1933912
susan ghanadi, mohammad kazem fakhri, YarAli Doosti , "Structural Pattern of Educational procrastination According to objective Orientation and attribution Styles: The Mediating Role of Educational Motivation", Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning 6, no.11 (2018): 155-173. magiran.com/p1933912
سوزان قنادی ، محمدکاظم فخری، یارعلی دوستی، (1397). 'الگوی ساختاری تعلل ورزی تحصیلی براساس جهت گیری هدف و سبک های اسنادی: با نقش میانجی انگیزه تحصیلی'، نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری، 6(11)، صص.155-173. magiran.com/p1933912
susan ghanadi, mohammad kazem fakhri, YarAli Doosti , (2018). 'Structural Pattern of Educational procrastination According to objective Orientation and attribution Styles: The Mediating Role of Educational Motivation', Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 6(11), pp.155-173. magiran.com/p1933912
سوزان قنادی ؛ محمدکاظم فخری؛ یارعلی دوستی. "الگوی ساختاری تعلل ورزی تحصیلی براساس جهت گیری هدف و سبک های اسنادی: با نقش میانجی انگیزه تحصیلی". نشریه راهبردهای شناختی در یادگیری، 6 ،11 ، 1397، 155-173. magiran.com/p1933912
susan ghanadi; mohammad kazem fakhri; YarAli Doosti . "Structural Pattern of Educational procrastination According to objective Orientation and attribution Styles: The Mediating Role of Educational Motivation", Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 6, 11, 2018, 155-173. magiran.com/p1933912
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال