ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کاظم حسنی ، جمال الدین کولایی نژاد، صحرا فرامرزی، فوزیه عبدی پور، فاروق عبدی پور، (1397). بررسی تحلیل محتوای کتاب فارسی بخوانیم پایه ششم ابتدایی براساس عوامل ذهنی و شاخص های خلاقیت از نظر گیلفورد، فصلنامه روانشناسی تربیتی، 14(48)، 57-72. magiran.com/p1933965
Kazem Hassani , Jamalodin Koolai Nezhad, Sahra Faramarzai, Fozieh Abdipoor, Farough Abdipoor , (2018). Investigate the content of Persian books to read sixth grade elementary indices based on subjective factors and creativity in terms of Guildford, Educational Psychology, 14(48), 57-72. magiran.com/p1933965
کاظم حسنی ، جمال الدین کولایی نژاد، صحرا فرامرزی، فوزیه عبدی پور، فاروق عبدی پور، بررسی تحلیل محتوای کتاب فارسی بخوانیم پایه ششم ابتدایی براساس عوامل ذهنی و شاخص های خلاقیت از نظر گیلفورد. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 1397؛ 14(48): 57-72. magiran.com/p1933965
Kazem Hassani , Jamalodin Koolai Nezhad, Sahra Faramarzai, Fozieh Abdipoor, Farough Abdipoor , Investigate the content of Persian books to read sixth grade elementary indices based on subjective factors and creativity in terms of Guildford, Educational Psychology, 2018; 14(48): 57-72. magiran.com/p1933965
کاظم حسنی ، جمال الدین کولایی نژاد، صحرا فرامرزی، فوزیه عبدی پور، فاروق عبدی پور، "بررسی تحلیل محتوای کتاب فارسی بخوانیم پایه ششم ابتدایی براساس عوامل ذهنی و شاخص های خلاقیت از نظر گیلفورد"، فصلنامه روانشناسی تربیتی 14، شماره 48 (1397): 57-72. magiran.com/p1933965
Kazem Hassani , Jamalodin Koolai Nezhad, Sahra Faramarzai, Fozieh Abdipoor, Farough Abdipoor , "Investigate the content of Persian books to read sixth grade elementary indices based on subjective factors and creativity in terms of Guildford", Educational Psychology 14, no.48 (2018): 57-72. magiran.com/p1933965
کاظم حسنی ، جمال الدین کولایی نژاد، صحرا فرامرزی، فوزیه عبدی پور، فاروق عبدی پور، (1397). 'بررسی تحلیل محتوای کتاب فارسی بخوانیم پایه ششم ابتدایی براساس عوامل ذهنی و شاخص های خلاقیت از نظر گیلفورد'، فصلنامه روانشناسی تربیتی، 14(48)، صص.57-72. magiran.com/p1933965
Kazem Hassani , Jamalodin Koolai Nezhad, Sahra Faramarzai, Fozieh Abdipoor, Farough Abdipoor , (2018). 'Investigate the content of Persian books to read sixth grade elementary indices based on subjective factors and creativity in terms of Guildford', Educational Psychology, 14(48), pp.57-72. magiran.com/p1933965
کاظم حسنی ؛ جمال الدین کولایی نژاد؛ صحرا فرامرزی؛ فوزیه عبدی پور؛ فاروق عبدی پور. "بررسی تحلیل محتوای کتاب فارسی بخوانیم پایه ششم ابتدایی براساس عوامل ذهنی و شاخص های خلاقیت از نظر گیلفورد". فصلنامه روانشناسی تربیتی، 14 ،48 ، 1397، 57-72. magiran.com/p1933965
Kazem Hassani ; Jamalodin Koolai Nezhad; Sahra Faramarzai; Fozieh Abdipoor; Farough Abdipoor . "Investigate the content of Persian books to read sixth grade elementary indices based on subjective factors and creativity in terms of Guildford", Educational Psychology, 14, 48, 2018, 57-72. magiran.com/p1933965
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال