ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نفیسه دورودیان، محمد ابراهیم مداحی ، جواد خلعتبری، (1397). مقایسه اثر بخشی درمان شناختی رفتاری و درمان پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی و خودکارامدی زنان مبتلا به اضطراب اجتماعی، فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده، 13(44)، 89-108. magiran.com/p1934003
nafise doroudian, mohammad ebrahim maddahi , javad khal'atbary , (2018). A Comparison of the Impact of Cognitive-Behavioral Therapy and Acceptance and Commitment Therapy on the Emotional Regulation and Self-Efficacy of Women with Social Anxiety, , 13(44), 89-108. magiran.com/p1934003
نفیسه دورودیان، محمد ابراهیم مداحی ، جواد خلعتبری، مقایسه اثر بخشی درمان شناختی رفتاری و درمان پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی و خودکارامدی زنان مبتلا به اضطراب اجتماعی. فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده، 1397؛ 13(44): 89-108. magiran.com/p1934003
nafise doroudian, mohammad ebrahim maddahi , javad khal'atbary , A Comparison of the Impact of Cognitive-Behavioral Therapy and Acceptance and Commitment Therapy on the Emotional Regulation and Self-Efficacy of Women with Social Anxiety, , 2018; 13(44): 89-108. magiran.com/p1934003
نفیسه دورودیان، محمد ابراهیم مداحی ، جواد خلعتبری، "مقایسه اثر بخشی درمان شناختی رفتاری و درمان پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی و خودکارامدی زنان مبتلا به اضطراب اجتماعی"، فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده 13، شماره 44 (1397): 89-108. magiran.com/p1934003
nafise doroudian, mohammad ebrahim maddahi , javad khal'atbary , "A Comparison of the Impact of Cognitive-Behavioral Therapy and Acceptance and Commitment Therapy on the Emotional Regulation and Self-Efficacy of Women with Social Anxiety", 13, no.44 (2018): 89-108. magiran.com/p1934003
نفیسه دورودیان، محمد ابراهیم مداحی ، جواد خلعتبری، (1397). 'مقایسه اثر بخشی درمان شناختی رفتاری و درمان پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی و خودکارامدی زنان مبتلا به اضطراب اجتماعی'، فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده، 13(44)، صص.89-108. magiran.com/p1934003
nafise doroudian, mohammad ebrahim maddahi , javad khal'atbary , (2018). 'A Comparison of the Impact of Cognitive-Behavioral Therapy and Acceptance and Commitment Therapy on the Emotional Regulation and Self-Efficacy of Women with Social Anxiety', , 13(44), pp.89-108. magiran.com/p1934003
نفیسه دورودیان؛ محمد ابراهیم مداحی ؛ جواد خلعتبری. "مقایسه اثر بخشی درمان شناختی رفتاری و درمان پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی و خودکارامدی زنان مبتلا به اضطراب اجتماعی". فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده، 13 ،44 ، 1397، 89-108. magiran.com/p1934003
nafise doroudian; mohammad ebrahim maddahi ; javad khal'atbary . "A Comparison of the Impact of Cognitive-Behavioral Therapy and Acceptance and Commitment Therapy on the Emotional Regulation and Self-Efficacy of Women with Social Anxiety", , 13, 44, 2018, 89-108. magiran.com/p1934003
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال