ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی افشین ، نظر افضلی، محسن مجتهدی، عباس محمدی، (1397). تاثیر افزودن بذر، عصاره و گیاه خارمریم بر فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره آلوده به آفلاتوکسین، مجله تحقیقات دامپزشکی، 73(4)، 419-425. magiran.com/p1934227
Mojtaba Afshin, Nazar Afzali, Mohsen Mojtahedi, Abbas Mojtahedi , (2019). Effects of Milk Thistle Seeds, Whole Plant and Extract on Blood Parameters and Immune Response of Broiler Chickens Fed Aflatoxin Contaminated Diet, Journal of Veterinary Research, 73(4), 419-425. magiran.com/p1934227
مجتبی افشین ، نظر افضلی، محسن مجتهدی، عباس محمدی، تاثیر افزودن بذر، عصاره و گیاه خارمریم بر فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره آلوده به آفلاتوکسین. مجله تحقیقات دامپزشکی، 1397؛ 73(4): 419-425. magiran.com/p1934227
Mojtaba Afshin, Nazar Afzali, Mohsen Mojtahedi, Abbas Mojtahedi , Effects of Milk Thistle Seeds, Whole Plant and Extract on Blood Parameters and Immune Response of Broiler Chickens Fed Aflatoxin Contaminated Diet, Journal of Veterinary Research, 2019; 73(4): 419-425. magiran.com/p1934227
مجتبی افشین ، نظر افضلی، محسن مجتهدی، عباس محمدی، "تاثیر افزودن بذر، عصاره و گیاه خارمریم بر فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره آلوده به آفلاتوکسین"، مجله تحقیقات دامپزشکی 73، شماره 4 (1397): 419-425. magiran.com/p1934227
Mojtaba Afshin, Nazar Afzali, Mohsen Mojtahedi, Abbas Mojtahedi , "Effects of Milk Thistle Seeds, Whole Plant and Extract on Blood Parameters and Immune Response of Broiler Chickens Fed Aflatoxin Contaminated Diet", Journal of Veterinary Research 73, no.4 (2019): 419-425. magiran.com/p1934227
مجتبی افشین ، نظر افضلی، محسن مجتهدی، عباس محمدی، (1397). 'تاثیر افزودن بذر، عصاره و گیاه خارمریم بر فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره آلوده به آفلاتوکسین'، مجله تحقیقات دامپزشکی، 73(4)، صص.419-425. magiran.com/p1934227
Mojtaba Afshin, Nazar Afzali, Mohsen Mojtahedi, Abbas Mojtahedi , (2019). 'Effects of Milk Thistle Seeds, Whole Plant and Extract on Blood Parameters and Immune Response of Broiler Chickens Fed Aflatoxin Contaminated Diet', Journal of Veterinary Research, 73(4), pp.419-425. magiran.com/p1934227
مجتبی افشین ؛ نظر افضلی؛ محسن مجتهدی؛ عباس محمدی. "تاثیر افزودن بذر، عصاره و گیاه خارمریم بر فراسنجه های خونی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره آلوده به آفلاتوکسین". مجله تحقیقات دامپزشکی، 73 ،4 ، 1397، 419-425. magiran.com/p1934227
Mojtaba Afshin; Nazar Afzali; Mohsen Mojtahedi; Abbas Mojtahedi . "Effects of Milk Thistle Seeds, Whole Plant and Extract on Blood Parameters and Immune Response of Broiler Chickens Fed Aflatoxin Contaminated Diet", Journal of Veterinary Research, 73, 4, 2019, 419-425. magiran.com/p1934227
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال