ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا عدالت مهر ، بهروز آتش روز ، محمدرضا نایینی پور مهابادی، (1397). پیش بینی سطح پاسخگویی به درد براساس ترس از حرکت، ترس از مرگ و ویژگی های شخصیت در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 12(11)، 32-39. magiran.com/p1934308
Zahra Edalatmehr, Behrouz Atashrouz , Mohammadreza Naeeni Pormahabadi, (2019). Prediction of the Level of Response to Pain based on Fear of Death, Fear of Movement, and Personality Traits in the Patients with Chronic Low Back Pain, Qom University of Medical Sciences Journal, 12(11), 32-39. magiran.com/p1934308
زهرا عدالت مهر ، بهروز آتش روز ، محمدرضا نایینی پور مهابادی، پیش بینی سطح پاسخگویی به درد براساس ترس از حرکت، ترس از مرگ و ویژگی های شخصیت در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 1397؛ 12(11): 32-39. magiran.com/p1934308
Zahra Edalatmehr, Behrouz Atashrouz , Mohammadreza Naeeni Pormahabadi, Prediction of the Level of Response to Pain based on Fear of Death, Fear of Movement, and Personality Traits in the Patients with Chronic Low Back Pain, Qom University of Medical Sciences Journal, 2019; 12(11): 32-39. magiran.com/p1934308
زهرا عدالت مهر ، بهروز آتش روز ، محمدرضا نایینی پور مهابادی، "پیش بینی سطح پاسخگویی به درد براساس ترس از حرکت، ترس از مرگ و ویژگی های شخصیت در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن"، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 12، شماره 11 (1397): 32-39. magiran.com/p1934308
Zahra Edalatmehr, Behrouz Atashrouz , Mohammadreza Naeeni Pormahabadi, " Prediction of the Level of Response to Pain based on Fear of Death, Fear of Movement, and Personality Traits in the Patients with Chronic Low Back Pain", Qom University of Medical Sciences Journal 12, no.11 (2019): 32-39. magiran.com/p1934308
زهرا عدالت مهر ، بهروز آتش روز ، محمدرضا نایینی پور مهابادی، (1397). 'پیش بینی سطح پاسخگویی به درد براساس ترس از حرکت، ترس از مرگ و ویژگی های شخصیت در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن'، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 12(11)، صص.32-39. magiran.com/p1934308
Zahra Edalatmehr, Behrouz Atashrouz , Mohammadreza Naeeni Pormahabadi, (2019). ' Prediction of the Level of Response to Pain based on Fear of Death, Fear of Movement, and Personality Traits in the Patients with Chronic Low Back Pain', Qom University of Medical Sciences Journal, 12(11), pp.32-39. magiran.com/p1934308
زهرا عدالت مهر ؛ بهروز آتش روز ؛ محمدرضا نایینی پور مهابادی. "پیش بینی سطح پاسخگویی به درد براساس ترس از حرکت، ترس از مرگ و ویژگی های شخصیت در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن". مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 12 ،11 ، 1397، 32-39. magiran.com/p1934308
Zahra Edalatmehr; Behrouz Atashrouz ; Mohammadreza Naeeni Pormahabadi. " Prediction of the Level of Response to Pain based on Fear of Death, Fear of Movement, and Personality Traits in the Patients with Chronic Low Back Pain", Qom University of Medical Sciences Journal, 12, 11, 2019, 32-39. magiran.com/p1934308
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال