ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهر یوسفی امیری، حسن برگزین، رقیه محمودی، (1397). پوشش های مبتنی بر ایروژل به عنوان عایق هایی نو در ساختمان ها، دوماهنامه مهندسی شیمی ایران، 17(97)، 76. magiran.com/p1934488
T. Yousefi Amiri , H. Bargozin , R. Mahmoudi, (2018). Aerogel-Based Renders and Plasters as New Insulating Materials in Buildings , Iranian Chemical Engineering Journal, 17(97), 76. magiran.com/p1934488
طاهر یوسفی امیری، حسن برگزین، رقیه محمودی، پوشش های مبتنی بر ایروژل به عنوان عایق هایی نو در ساختمان ها. دوماهنامه مهندسی شیمی ایران، 1397؛ 17(97): 76. magiran.com/p1934488
T. Yousefi Amiri , H. Bargozin , R. Mahmoudi, Aerogel-Based Renders and Plasters as New Insulating Materials in Buildings , Iranian Chemical Engineering Journal, 2018; 17(97): 76. magiran.com/p1934488
طاهر یوسفی امیری، حسن برگزین، رقیه محمودی، "پوشش های مبتنی بر ایروژل به عنوان عایق هایی نو در ساختمان ها"، دوماهنامه مهندسی شیمی ایران 17، شماره 97 (1397): 76. magiran.com/p1934488
T. Yousefi Amiri , H. Bargozin , R. Mahmoudi, "Aerogel-Based Renders and Plasters as New Insulating Materials in Buildings ", Iranian Chemical Engineering Journal 17, no.97 (2018): 76. magiran.com/p1934488
طاهر یوسفی امیری، حسن برگزین، رقیه محمودی، (1397). 'پوشش های مبتنی بر ایروژل به عنوان عایق هایی نو در ساختمان ها'، دوماهنامه مهندسی شیمی ایران، 17(97)، صص.76. magiran.com/p1934488
T. Yousefi Amiri , H. Bargozin , R. Mahmoudi, (2018). 'Aerogel-Based Renders and Plasters as New Insulating Materials in Buildings ', Iranian Chemical Engineering Journal, 17(97), pp.76. magiran.com/p1934488
طاهر یوسفی امیری؛ حسن برگزین؛ رقیه محمودی. "پوشش های مبتنی بر ایروژل به عنوان عایق هایی نو در ساختمان ها". دوماهنامه مهندسی شیمی ایران، 17 ،97 ، 1397، 76. magiran.com/p1934488
T. Yousefi Amiri ; H. Bargozin ; R. Mahmoudi. "Aerogel-Based Renders and Plasters as New Insulating Materials in Buildings ", Iranian Chemical Engineering Journal, 17, 97, 2018, 76. magiran.com/p1934488
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال