ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیرحسین خلت آبادی فراهانی، محمدحسین مرادی ، (1397). تخمین نرخ هم خونی با استفاده از رشته های هموزیگوت ژنومی و بررسی روند تکاملی اندازه موثر جمعیت در برخی از نژادهای اسب آسیایی، مجله علوم دامی ایران، 49(3)، 381-392. magiran.com/p1934491
Amir Hossein Khalt, Abadi Farahani, Mohammad Hossein Moradi, (2019). Estimation of inbreeding values using genomic run of homozygosity and study of evolutionary trend for effective population size in some Asian horse breeds, Iranian Journal of Animal Science, 49(3), 381-392. magiran.com/p1934491
امیرحسین خلت آبادی فراهانی، محمدحسین مرادی ، تخمین نرخ هم خونی با استفاده از رشته های هموزیگوت ژنومی و بررسی روند تکاملی اندازه موثر جمعیت در برخی از نژادهای اسب آسیایی. مجله علوم دامی ایران، 1397؛ 49(3): 381-392. magiran.com/p1934491
Amir Hossein Khalt, Abadi Farahani, Mohammad Hossein Moradi, Estimation of inbreeding values using genomic run of homozygosity and study of evolutionary trend for effective population size in some Asian horse breeds, Iranian Journal of Animal Science, 2019; 49(3): 381-392. magiran.com/p1934491
امیرحسین خلت آبادی فراهانی، محمدحسین مرادی ، "تخمین نرخ هم خونی با استفاده از رشته های هموزیگوت ژنومی و بررسی روند تکاملی اندازه موثر جمعیت در برخی از نژادهای اسب آسیایی"، مجله علوم دامی ایران 49، شماره 3 (1397): 381-392. magiran.com/p1934491
Amir Hossein Khalt, Abadi Farahani, Mohammad Hossein Moradi, "Estimation of inbreeding values using genomic run of homozygosity and study of evolutionary trend for effective population size in some Asian horse breeds", Iranian Journal of Animal Science 49, no.3 (2019): 381-392. magiran.com/p1934491
امیرحسین خلت آبادی فراهانی، محمدحسین مرادی ، (1397). 'تخمین نرخ هم خونی با استفاده از رشته های هموزیگوت ژنومی و بررسی روند تکاملی اندازه موثر جمعیت در برخی از نژادهای اسب آسیایی'، مجله علوم دامی ایران، 49(3)، صص.381-392. magiran.com/p1934491
Amir Hossein Khalt, Abadi Farahani, Mohammad Hossein Moradi, (2019). 'Estimation of inbreeding values using genomic run of homozygosity and study of evolutionary trend for effective population size in some Asian horse breeds', Iranian Journal of Animal Science, 49(3), pp.381-392. magiran.com/p1934491
امیرحسین خلت آبادی فراهانی؛ محمدحسین مرادی . "تخمین نرخ هم خونی با استفاده از رشته های هموزیگوت ژنومی و بررسی روند تکاملی اندازه موثر جمعیت در برخی از نژادهای اسب آسیایی". مجله علوم دامی ایران، 49 ،3 ، 1397، 381-392. magiran.com/p1934491
Amir Hossein Khalt; Abadi Farahani; Mohammad Hossein Moradi. "Estimation of inbreeding values using genomic run of homozygosity and study of evolutionary trend for effective population size in some Asian horse breeds", Iranian Journal of Animal Science, 49, 3, 2019, 381-392. magiran.com/p1934491
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال