ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آنا شیخ علی پور، علی حسین خانی ، اکبر تقی زاده، حمید محمد زاده، (1397). اثر روش های مختلف فرآوری حرارتی بر ارزش تغذیه ای دانه ماشک برای نشخوارکنندگان، مجله علوم دامی ایران، 49(3)، 427-436. magiran.com/p1934501
Ana Sheikhalipoor, Ali Hosseinkhani, Akbar Taghizadeh, Hamid Mohammadzadeh , (2019). Effect of different heat processing methods on nutritive value of common vetch seed in ruminants, Iranian Journal of Animal Science, 49(3), 427-436. magiran.com/p1934501
آنا شیخ علی پور، علی حسین خانی ، اکبر تقی زاده، حمید محمد زاده، اثر روش های مختلف فرآوری حرارتی بر ارزش تغذیه ای دانه ماشک برای نشخوارکنندگان. مجله علوم دامی ایران، 1397؛ 49(3): 427-436. magiran.com/p1934501
Ana Sheikhalipoor, Ali Hosseinkhani, Akbar Taghizadeh, Hamid Mohammadzadeh , Effect of different heat processing methods on nutritive value of common vetch seed in ruminants, Iranian Journal of Animal Science, 2019; 49(3): 427-436. magiran.com/p1934501
آنا شیخ علی پور، علی حسین خانی ، اکبر تقی زاده، حمید محمد زاده، "اثر روش های مختلف فرآوری حرارتی بر ارزش تغذیه ای دانه ماشک برای نشخوارکنندگان"، مجله علوم دامی ایران 49، شماره 3 (1397): 427-436. magiran.com/p1934501
Ana Sheikhalipoor, Ali Hosseinkhani, Akbar Taghizadeh, Hamid Mohammadzadeh , "Effect of different heat processing methods on nutritive value of common vetch seed in ruminants", Iranian Journal of Animal Science 49, no.3 (2019): 427-436. magiran.com/p1934501
آنا شیخ علی پور، علی حسین خانی ، اکبر تقی زاده، حمید محمد زاده، (1397). 'اثر روش های مختلف فرآوری حرارتی بر ارزش تغذیه ای دانه ماشک برای نشخوارکنندگان'، مجله علوم دامی ایران، 49(3)، صص.427-436. magiran.com/p1934501
Ana Sheikhalipoor, Ali Hosseinkhani, Akbar Taghizadeh, Hamid Mohammadzadeh , (2019). 'Effect of different heat processing methods on nutritive value of common vetch seed in ruminants', Iranian Journal of Animal Science, 49(3), pp.427-436. magiran.com/p1934501
آنا شیخ علی پور؛ علی حسین خانی ؛ اکبر تقی زاده؛ حمید محمد زاده. "اثر روش های مختلف فرآوری حرارتی بر ارزش تغذیه ای دانه ماشک برای نشخوارکنندگان". مجله علوم دامی ایران، 49 ،3 ، 1397، 427-436. magiran.com/p1934501
Ana Sheikhalipoor; Ali Hosseinkhani; Akbar Taghizadeh; Hamid Mohammadzadeh . "Effect of different heat processing methods on nutritive value of common vetch seed in ruminants", Iranian Journal of Animal Science, 49, 3, 2019, 427-436. magiran.com/p1934501
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال