ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شاهین ریاحی ملایری ، اعظم آزادنیا، محمد جواد رسایی، (1397). تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف رزوراترول بر مقادیر آدیپونکتین و رزیستین در موش های دیابتی نوع دو، مجله دیابت و متابولیسم ایران، 18(1)، 1-8. magiran.com/p1934877
Azam Azadniya , Mohammad Javad Rasaee , Shahin Riyahi Malayeri , (2018). EFFECT OF EIGHT-WEEK HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING AND RESVERATROL INTAKE ON SERUM ADIPONECTIN AND RESISTIN IN TYPE 2 DIABETIC RATS, Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 18(1), 1-8. magiran.com/p1934877
شاهین ریاحی ملایری ، اعظم آزادنیا، محمد جواد رسایی، تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف رزوراترول بر مقادیر آدیپونکتین و رزیستین در موش های دیابتی نوع دو. مجله دیابت و متابولیسم ایران، 1397؛ 18(1): 1-8. magiran.com/p1934877
Azam Azadniya , Mohammad Javad Rasaee , Shahin Riyahi Malayeri , EFFECT OF EIGHT-WEEK HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING AND RESVERATROL INTAKE ON SERUM ADIPONECTIN AND RESISTIN IN TYPE 2 DIABETIC RATS, Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 2018; 18(1): 1-8. magiran.com/p1934877
شاهین ریاحی ملایری ، اعظم آزادنیا، محمد جواد رسایی، "تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف رزوراترول بر مقادیر آدیپونکتین و رزیستین در موش های دیابتی نوع دو"، مجله دیابت و متابولیسم ایران 18، شماره 1 (1397): 1-8. magiran.com/p1934877
Azam Azadniya , Mohammad Javad Rasaee , Shahin Riyahi Malayeri , "EFFECT OF EIGHT-WEEK HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING AND RESVERATROL INTAKE ON SERUM ADIPONECTIN AND RESISTIN IN TYPE 2 DIABETIC RATS", Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders 18, no.1 (2018): 1-8. magiran.com/p1934877
شاهین ریاحی ملایری ، اعظم آزادنیا، محمد جواد رسایی، (1397). 'تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف رزوراترول بر مقادیر آدیپونکتین و رزیستین در موش های دیابتی نوع دو'، مجله دیابت و متابولیسم ایران، 18(1)، صص.1-8. magiran.com/p1934877
Azam Azadniya , Mohammad Javad Rasaee , Shahin Riyahi Malayeri , (2018). 'EFFECT OF EIGHT-WEEK HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING AND RESVERATROL INTAKE ON SERUM ADIPONECTIN AND RESISTIN IN TYPE 2 DIABETIC RATS', Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 18(1), pp.1-8. magiran.com/p1934877
شاهین ریاحی ملایری ؛ اعظم آزادنیا؛ محمد جواد رسایی. "تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف رزوراترول بر مقادیر آدیپونکتین و رزیستین در موش های دیابتی نوع دو". مجله دیابت و متابولیسم ایران، 18 ،1 ، 1397، 1-8. magiran.com/p1934877
Azam Azadniya ; Mohammad Javad Rasaee ; Shahin Riyahi Malayeri . "EFFECT OF EIGHT-WEEK HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING AND RESVERATROL INTAKE ON SERUM ADIPONECTIN AND RESISTIN IN TYPE 2 DIABETIC RATS", Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 18, 1, 2018, 1-8. magiran.com/p1934877
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال