ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید میثم ابطحی فروشانی، فرح فرخی، زهرا کرم پور قبچاق ، (1397). بررسی اثر موسیلاژ گیاه بامیه بر میزان گلوکز و چربی های سرم و بازسازی سلول های بتای موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزتوسین، مجله دیابت و متابولیسم ایران، 18(1)، 9-18. magiran.com/p1934880
Meysam Meysam Abtahi Froushani Seyyed, Farah Farokhi , Zahra Karampour Gebchag , (2018). THE EFFECT OF MUCILAGE EXTRACTED FROM THE FRUIT OF ABELMOSCHUS ESCULENTUS ON SERUM GLUCOSE AND LIPID LEVELS AND REORGANIZATION OF BETA CELLS IN DIABETIC RATS, Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 18(1), 9-18. magiran.com/p1934880
سید میثم ابطحی فروشانی، فرح فرخی، زهرا کرم پور قبچاق ، بررسی اثر موسیلاژ گیاه بامیه بر میزان گلوکز و چربی های سرم و بازسازی سلول های بتای موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزتوسین. مجله دیابت و متابولیسم ایران، 1397؛ 18(1): 9-18. magiran.com/p1934880
Meysam Meysam Abtahi Froushani Seyyed, Farah Farokhi , Zahra Karampour Gebchag , THE EFFECT OF MUCILAGE EXTRACTED FROM THE FRUIT OF ABELMOSCHUS ESCULENTUS ON SERUM GLUCOSE AND LIPID LEVELS AND REORGANIZATION OF BETA CELLS IN DIABETIC RATS, Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 2018; 18(1): 9-18. magiran.com/p1934880
سید میثم ابطحی فروشانی، فرح فرخی، زهرا کرم پور قبچاق ، "بررسی اثر موسیلاژ گیاه بامیه بر میزان گلوکز و چربی های سرم و بازسازی سلول های بتای موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزتوسین"، مجله دیابت و متابولیسم ایران 18، شماره 1 (1397): 9-18. magiran.com/p1934880
Meysam Meysam Abtahi Froushani Seyyed, Farah Farokhi , Zahra Karampour Gebchag , "THE EFFECT OF MUCILAGE EXTRACTED FROM THE FRUIT OF ABELMOSCHUS ESCULENTUS ON SERUM GLUCOSE AND LIPID LEVELS AND REORGANIZATION OF BETA CELLS IN DIABETIC RATS", Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders 18, no.1 (2018): 9-18. magiran.com/p1934880
سید میثم ابطحی فروشانی، فرح فرخی، زهرا کرم پور قبچاق ، (1397). 'بررسی اثر موسیلاژ گیاه بامیه بر میزان گلوکز و چربی های سرم و بازسازی سلول های بتای موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزتوسین'، مجله دیابت و متابولیسم ایران، 18(1)، صص.9-18. magiran.com/p1934880
Meysam Meysam Abtahi Froushani Seyyed, Farah Farokhi , Zahra Karampour Gebchag , (2018). 'THE EFFECT OF MUCILAGE EXTRACTED FROM THE FRUIT OF ABELMOSCHUS ESCULENTUS ON SERUM GLUCOSE AND LIPID LEVELS AND REORGANIZATION OF BETA CELLS IN DIABETIC RATS', Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 18(1), pp.9-18. magiran.com/p1934880
سید میثم ابطحی فروشانی؛ فرح فرخی؛ زهرا کرم پور قبچاق . "بررسی اثر موسیلاژ گیاه بامیه بر میزان گلوکز و چربی های سرم و بازسازی سلول های بتای موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزتوسین". مجله دیابت و متابولیسم ایران، 18 ،1 ، 1397، 9-18. magiran.com/p1934880
Meysam Meysam Abtahi Froushani Seyyed; Farah Farokhi ; Zahra Karampour Gebchag . "THE EFFECT OF MUCILAGE EXTRACTED FROM THE FRUIT OF ABELMOSCHUS ESCULENTUS ON SERUM GLUCOSE AND LIPID LEVELS AND REORGANIZATION OF BETA CELLS IN DIABETIC RATS", Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 18, 1, 2018, 9-18. magiran.com/p1934880
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال