ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید حبیب الله موسوی بهار، مهدی کمکی، نسیم کریمی، روناک حمزه ای ، (1397). بررسی میزان شیوع کمبود ویتامینD و عوامل موثر بر آن در ساکنین شهر همدان، مجله دیابت و متابولیسم ایران، 18(1)، 49-54. magiran.com/p1934902
Habibollah Mousavi Bahar Seyed, Mehdi Komaki , Nasim Karimi , Ronak Hamzehei , (2018). PREVALENCE OF VITAMIN D DEFICIENCY AND ITS RELATED FACTORS IN RESIDENTS OF HAMADAN CITY, Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 18(1), 49-54. magiran.com/p1934902
سید حبیب الله موسوی بهار، مهدی کمکی، نسیم کریمی، روناک حمزه ای ، بررسی میزان شیوع کمبود ویتامینD و عوامل موثر بر آن در ساکنین شهر همدان. مجله دیابت و متابولیسم ایران، 1397؛ 18(1): 49-54. magiran.com/p1934902
Habibollah Mousavi Bahar Seyed, Mehdi Komaki , Nasim Karimi , Ronak Hamzehei , PREVALENCE OF VITAMIN D DEFICIENCY AND ITS RELATED FACTORS IN RESIDENTS OF HAMADAN CITY, Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 2018; 18(1): 49-54. magiran.com/p1934902
سید حبیب الله موسوی بهار، مهدی کمکی، نسیم کریمی، روناک حمزه ای ، "بررسی میزان شیوع کمبود ویتامینD و عوامل موثر بر آن در ساکنین شهر همدان"، مجله دیابت و متابولیسم ایران 18، شماره 1 (1397): 49-54. magiran.com/p1934902
Habibollah Mousavi Bahar Seyed, Mehdi Komaki , Nasim Karimi , Ronak Hamzehei , "PREVALENCE OF VITAMIN D DEFICIENCY AND ITS RELATED FACTORS IN RESIDENTS OF HAMADAN CITY", Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders 18, no.1 (2018): 49-54. magiran.com/p1934902
سید حبیب الله موسوی بهار، مهدی کمکی، نسیم کریمی، روناک حمزه ای ، (1397). 'بررسی میزان شیوع کمبود ویتامینD و عوامل موثر بر آن در ساکنین شهر همدان'، مجله دیابت و متابولیسم ایران، 18(1)، صص.49-54. magiran.com/p1934902
Habibollah Mousavi Bahar Seyed, Mehdi Komaki , Nasim Karimi , Ronak Hamzehei , (2018). 'PREVALENCE OF VITAMIN D DEFICIENCY AND ITS RELATED FACTORS IN RESIDENTS OF HAMADAN CITY', Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 18(1), pp.49-54. magiran.com/p1934902
سید حبیب الله موسوی بهار؛ مهدی کمکی؛ نسیم کریمی؛ روناک حمزه ای . "بررسی میزان شیوع کمبود ویتامینD و عوامل موثر بر آن در ساکنین شهر همدان". مجله دیابت و متابولیسم ایران، 18 ،1 ، 1397، 49-54. magiran.com/p1934902
Habibollah Mousavi Bahar Seyed; Mehdi Komaki ; Nasim Karimi ; Ronak Hamzehei . "PREVALENCE OF VITAMIN D DEFICIENCY AND ITS RELATED FACTORS IN RESIDENTS OF HAMADAN CITY", Iranian Journal of Diabetes and Lipid Disorders, 18, 1, 2018, 49-54. magiran.com/p1934902
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال