ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرداد هادی پور ، مرضیه میرزاآقایی، محسن رحمانی، (1395). بهینه سازی شبکه حمل ونقل درون شهری قم از لحاظ زیست محیطی به کمک الگوریتم ژنتیک و GIS، فصلنامه علوم محیطی، 14(4)، 91-104. magiran.com/p1935171
Marziyeh Mirzaaghaei, Mehrdad Hadipour, Mohsen Rahmani, (2017). Optimization and modification of urban transportation network of Qom with environmental considerations using genetic algorithms and GIS, Environmental Sciences, 14(4), 91-104. magiran.com/p1935171
مهرداد هادی پور ، مرضیه میرزاآقایی، محسن رحمانی، بهینه سازی شبکه حمل ونقل درون شهری قم از لحاظ زیست محیطی به کمک الگوریتم ژنتیک و GIS. فصلنامه علوم محیطی، 1395؛ 14(4): 91-104. magiran.com/p1935171
Marziyeh Mirzaaghaei, Mehrdad Hadipour, Mohsen Rahmani, Optimization and modification of urban transportation network of Qom with environmental considerations using genetic algorithms and GIS, Environmental Sciences, 2017; 14(4): 91-104. magiran.com/p1935171
مهرداد هادی پور ، مرضیه میرزاآقایی، محسن رحمانی، "بهینه سازی شبکه حمل ونقل درون شهری قم از لحاظ زیست محیطی به کمک الگوریتم ژنتیک و GIS"، فصلنامه علوم محیطی 14، شماره 4 (1395): 91-104. magiran.com/p1935171
Marziyeh Mirzaaghaei, Mehrdad Hadipour, Mohsen Rahmani, "Optimization and modification of urban transportation network of Qom with environmental considerations using genetic algorithms and GIS", Environmental Sciences 14, no.4 (2017): 91-104. magiran.com/p1935171
مهرداد هادی پور ، مرضیه میرزاآقایی، محسن رحمانی، (1395). 'بهینه سازی شبکه حمل ونقل درون شهری قم از لحاظ زیست محیطی به کمک الگوریتم ژنتیک و GIS'، فصلنامه علوم محیطی، 14(4)، صص.91-104. magiran.com/p1935171
Marziyeh Mirzaaghaei, Mehrdad Hadipour, Mohsen Rahmani, (2017). 'Optimization and modification of urban transportation network of Qom with environmental considerations using genetic algorithms and GIS', Environmental Sciences, 14(4), pp.91-104. magiran.com/p1935171
مهرداد هادی پور ؛ مرضیه میرزاآقایی؛ محسن رحمانی. "بهینه سازی شبکه حمل ونقل درون شهری قم از لحاظ زیست محیطی به کمک الگوریتم ژنتیک و GIS". فصلنامه علوم محیطی، 14 ،4 ، 1395، 91-104. magiran.com/p1935171
Marziyeh Mirzaaghaei; Mehrdad Hadipour; Mohsen Rahmani. "Optimization and modification of urban transportation network of Qom with environmental considerations using genetic algorithms and GIS", Environmental Sciences, 14, 4, 2017, 91-104. magiran.com/p1935171
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال