ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم فرهادی ، احمد حیدری ، (1397). واکاوی ارتباط بین مدلسازی رایانه ای نرم افزار نحو فضا و نقشه های شناختی درشناخت محیط های اجتماع پذیر (نمونه موردی:دانشکده هنر و معماری بوعلی و دانشکده معماری و شهرسازی بهشتی)، فصلنامه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، 10(74)، 17-30. magiran.com/p1935211
maryam farhadi , ahmad heidari, (2018). Analysis of the relationship between the computer modeling the space syntax software and the cognitive maps in recognition of sociability behavioral camps (Faculty of Architecture at the University of Bu Ali Sina and shahid Beheshti University), HOnar - ha - ye - ziba Memari - va - shahrsazi, 10(74), 17-30. magiran.com/p1935211
مریم فرهادی ، احمد حیدری ، واکاوی ارتباط بین مدلسازی رایانه ای نرم افزار نحو فضا و نقشه های شناختی درشناخت محیط های اجتماع پذیر (نمونه موردی:دانشکده هنر و معماری بوعلی و دانشکده معماری و شهرسازی بهشتی). فصلنامه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، 1397؛ 10(74): 17-30. magiran.com/p1935211
maryam farhadi , ahmad heidari, Analysis of the relationship between the computer modeling the space syntax software and the cognitive maps in recognition of sociability behavioral camps (Faculty of Architecture at the University of Bu Ali Sina and shahid Beheshti University), HOnar - ha - ye - ziba Memari - va - shahrsazi, 2018; 10(74): 17-30. magiran.com/p1935211
مریم فرهادی ، احمد حیدری ، "واکاوی ارتباط بین مدلسازی رایانه ای نرم افزار نحو فضا و نقشه های شناختی درشناخت محیط های اجتماع پذیر (نمونه موردی:دانشکده هنر و معماری بوعلی و دانشکده معماری و شهرسازی بهشتی)"، فصلنامه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی 10، شماره 74 (1397): 17-30. magiran.com/p1935211
maryam farhadi , ahmad heidari, "Analysis of the relationship between the computer modeling the space syntax software and the cognitive maps in recognition of sociability behavioral camps (Faculty of Architecture at the University of Bu Ali Sina and shahid Beheshti University)", HOnar - ha - ye - ziba Memari - va - shahrsazi 10, no.74 (2018): 17-30. magiran.com/p1935211
مریم فرهادی ، احمد حیدری ، (1397). 'واکاوی ارتباط بین مدلسازی رایانه ای نرم افزار نحو فضا و نقشه های شناختی درشناخت محیط های اجتماع پذیر (نمونه موردی:دانشکده هنر و معماری بوعلی و دانشکده معماری و شهرسازی بهشتی)'، فصلنامه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، 10(74)، صص.17-30. magiran.com/p1935211
maryam farhadi , ahmad heidari, (2018). 'Analysis of the relationship between the computer modeling the space syntax software and the cognitive maps in recognition of sociability behavioral camps (Faculty of Architecture at the University of Bu Ali Sina and shahid Beheshti University)', HOnar - ha - ye - ziba Memari - va - shahrsazi, 10(74), pp.17-30. magiran.com/p1935211
مریم فرهادی ؛ احمد حیدری . "واکاوی ارتباط بین مدلسازی رایانه ای نرم افزار نحو فضا و نقشه های شناختی درشناخت محیط های اجتماع پذیر (نمونه موردی:دانشکده هنر و معماری بوعلی و دانشکده معماری و شهرسازی بهشتی)". فصلنامه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی، 10 ،74 ، 1397، 17-30. magiran.com/p1935211
maryam farhadi ; ahmad heidari. "Analysis of the relationship between the computer modeling the space syntax software and the cognitive maps in recognition of sociability behavioral camps (Faculty of Architecture at the University of Bu Ali Sina and shahid Beheshti University)", HOnar - ha - ye - ziba Memari - va - shahrsazi, 10, 74, 2018, 17-30. magiran.com/p1935211
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال