ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرنوش نوروزی ، مصطفی باقری توانی، آمنه امیر جنتی، شقایق قدرتی، (1395). سنجش غلظت فلزات سنگین در بافت های ماهی کفال طلایی (Liza aurata) در مناطق مختلف سواحل جنوبی دریای خزر، فصلنامه علوم محیطی، 14(3)، 201-213. magiran.com/p1935256
Mehrnoush Norouzi, Mostafa Bagheri Tavani, Ameneh Amirjanati, Shaghayegh Ghodrati, (2016). Concentration of heavy metals in tissues of golden gray mullet (Liza aurata) in different areas of the southern coast of the Caspian Sea, Environmental Sciences, 14(3), 201-213. magiran.com/p1935256
مهرنوش نوروزی ، مصطفی باقری توانی، آمنه امیر جنتی، شقایق قدرتی، سنجش غلظت فلزات سنگین در بافت های ماهی کفال طلایی (Liza aurata) در مناطق مختلف سواحل جنوبی دریای خزر. فصلنامه علوم محیطی، 1395؛ 14(3): 201-213. magiran.com/p1935256
Mehrnoush Norouzi, Mostafa Bagheri Tavani, Ameneh Amirjanati, Shaghayegh Ghodrati, Concentration of heavy metals in tissues of golden gray mullet (Liza aurata) in different areas of the southern coast of the Caspian Sea, Environmental Sciences, 2016; 14(3): 201-213. magiran.com/p1935256
مهرنوش نوروزی ، مصطفی باقری توانی، آمنه امیر جنتی، شقایق قدرتی، "سنجش غلظت فلزات سنگین در بافت های ماهی کفال طلایی (Liza aurata) در مناطق مختلف سواحل جنوبی دریای خزر"، فصلنامه علوم محیطی 14، شماره 3 (1395): 201-213. magiran.com/p1935256
Mehrnoush Norouzi, Mostafa Bagheri Tavani, Ameneh Amirjanati, Shaghayegh Ghodrati, "Concentration of heavy metals in tissues of golden gray mullet (Liza aurata) in different areas of the southern coast of the Caspian Sea", Environmental Sciences 14, no.3 (2016): 201-213. magiran.com/p1935256
مهرنوش نوروزی ، مصطفی باقری توانی، آمنه امیر جنتی، شقایق قدرتی، (1395). 'سنجش غلظت فلزات سنگین در بافت های ماهی کفال طلایی (Liza aurata) در مناطق مختلف سواحل جنوبی دریای خزر'، فصلنامه علوم محیطی، 14(3)، صص.201-213. magiran.com/p1935256
Mehrnoush Norouzi, Mostafa Bagheri Tavani, Ameneh Amirjanati, Shaghayegh Ghodrati, (2016). 'Concentration of heavy metals in tissues of golden gray mullet (Liza aurata) in different areas of the southern coast of the Caspian Sea', Environmental Sciences, 14(3), pp.201-213. magiran.com/p1935256
مهرنوش نوروزی ؛ مصطفی باقری توانی؛ آمنه امیر جنتی؛ شقایق قدرتی. "سنجش غلظت فلزات سنگین در بافت های ماهی کفال طلایی (Liza aurata) در مناطق مختلف سواحل جنوبی دریای خزر". فصلنامه علوم محیطی، 14 ،3 ، 1395، 201-213. magiran.com/p1935256
Mehrnoush Norouzi; Mostafa Bagheri Tavani; Ameneh Amirjanati; Shaghayegh Ghodrati. "Concentration of heavy metals in tissues of golden gray mullet (Liza aurata) in different areas of the southern coast of the Caspian Sea", Environmental Sciences, 14, 3, 2016, 201-213. magiran.com/p1935256
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال