ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی طاهری ، مسعود میرمعزی، محمدفاضل صباغی، (1397). تاثیر ورزش در آب بر تعادل و پیشگیری از سقوط مردان سالمند سالم، مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، 6(3)، 144-151. magiran.com/p1935430
Morteza Taheri , Masoud Mirmoezzi , Mohammadfazel Sabaghi, (2018). Effects of Aquatic on Balance and Preventing of Fall among Healthy Elderly Men, Safety Promotion and Injury Prevention, 6(3), 144-151. magiran.com/p1935430
مرتضی طاهری ، مسعود میرمعزی، محمدفاضل صباغی، تاثیر ورزش در آب بر تعادل و پیشگیری از سقوط مردان سالمند سالم. مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، 1397؛ 6(3): 144-151. magiran.com/p1935430
Morteza Taheri , Masoud Mirmoezzi , Mohammadfazel Sabaghi, Effects of Aquatic on Balance and Preventing of Fall among Healthy Elderly Men, Safety Promotion and Injury Prevention, 2018; 6(3): 144-151. magiran.com/p1935430
مرتضی طاهری ، مسعود میرمعزی، محمدفاضل صباغی، "تاثیر ورزش در آب بر تعادل و پیشگیری از سقوط مردان سالمند سالم"، مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 6، شماره 3 (1397): 144-151. magiran.com/p1935430
Morteza Taheri , Masoud Mirmoezzi , Mohammadfazel Sabaghi, "Effects of Aquatic on Balance and Preventing of Fall among Healthy Elderly Men", Safety Promotion and Injury Prevention 6, no.3 (2018): 144-151. magiran.com/p1935430
مرتضی طاهری ، مسعود میرمعزی، محمدفاضل صباغی، (1397). 'تاثیر ورزش در آب بر تعادل و پیشگیری از سقوط مردان سالمند سالم'، مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، 6(3)، صص.144-151. magiran.com/p1935430
Morteza Taheri , Masoud Mirmoezzi , Mohammadfazel Sabaghi, (2018). 'Effects of Aquatic on Balance and Preventing of Fall among Healthy Elderly Men', Safety Promotion and Injury Prevention, 6(3), pp.144-151. magiran.com/p1935430
مرتضی طاهری ؛ مسعود میرمعزی؛ محمدفاضل صباغی. "تاثیر ورزش در آب بر تعادل و پیشگیری از سقوط مردان سالمند سالم". مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها، 6 ،3 ، 1397، 144-151. magiran.com/p1935430
Morteza Taheri ; Masoud Mirmoezzi ; Mohammadfazel Sabaghi. "Effects of Aquatic on Balance and Preventing of Fall among Healthy Elderly Men", Safety Promotion and Injury Prevention, 6, 3, 2018, 144-151. magiran.com/p1935430
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال