ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وهاب قلیچ ، (1397). آسیب شناسی قرض الحسنه در نظام بانکی ایران براساس قواعد بانکداری اسلامی، مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی، 7(25)، 7-30. magiran.com/p1935438
vahab ghelich , (2019). A Critical Examination of Qard Al-Hasan Contract in Iranian Banking System Based On Islamic Banking Rules, Islamic Economics & Banking, 7(25), 7-30. magiran.com/p1935438
وهاب قلیچ ، آسیب شناسی قرض الحسنه در نظام بانکی ایران براساس قواعد بانکداری اسلامی. مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی، 1397؛ 7(25): 7-30. magiran.com/p1935438
vahab ghelich , A Critical Examination of Qard Al-Hasan Contract in Iranian Banking System Based On Islamic Banking Rules, Islamic Economics & Banking, 2019; 7(25): 7-30. magiran.com/p1935438
وهاب قلیچ ، "آسیب شناسی قرض الحسنه در نظام بانکی ایران براساس قواعد بانکداری اسلامی"، مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی 7، شماره 25 (1397): 7-30. magiran.com/p1935438
vahab ghelich , " A Critical Examination of Qard Al-Hasan Contract in Iranian Banking System Based On Islamic Banking Rules", Islamic Economics & Banking 7, no.25 (2019): 7-30. magiran.com/p1935438
وهاب قلیچ ، (1397). 'آسیب شناسی قرض الحسنه در نظام بانکی ایران براساس قواعد بانکداری اسلامی'، مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی، 7(25)، صص.7-30. magiran.com/p1935438
vahab ghelich , (2019). ' A Critical Examination of Qard Al-Hasan Contract in Iranian Banking System Based On Islamic Banking Rules', Islamic Economics & Banking, 7(25), pp.7-30. magiran.com/p1935438
وهاب قلیچ . "آسیب شناسی قرض الحسنه در نظام بانکی ایران براساس قواعد بانکداری اسلامی". مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی، 7 ،25 ، 1397، 7-30. magiran.com/p1935438
vahab ghelich . " A Critical Examination of Qard Al-Hasan Contract in Iranian Banking System Based On Islamic Banking Rules", Islamic Economics & Banking, 7, 25, 2019, 7-30. magiran.com/p1935438
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال