ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید سعیدا اردکانی، سید محمد طباطبایی نسب، سید مهدی الحسینی المدرسی، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی، (1397). نقش عناصر مقوم میراث برند در رشد و توسعه کسب و کارها، نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی، 10(20)، 329-351. magiran.com/p1935471
Saeid Saeida Ardakani , Seyyed Mohammad Tabataba'i, Nasab, Seyyed Mahdi Alhoseinialmodarresi, Mohammad Reza Dehghani Firoozabadi, (2018). Role of Brand Heritage Constitutive Elements (BHCE) in Development and Growth of Businesses, Journal of Busines Administration Researches, 10(20), 329-351. magiran.com/p1935471
سعید سعیدا اردکانی، سید محمد طباطبایی نسب، سید مهدی الحسینی المدرسی، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی، نقش عناصر مقوم میراث برند در رشد و توسعه کسب و کارها. نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی، 1397؛ 10(20): 329-351. magiran.com/p1935471
Saeid Saeida Ardakani , Seyyed Mohammad Tabataba'i, Nasab, Seyyed Mahdi Alhoseinialmodarresi, Mohammad Reza Dehghani Firoozabadi, Role of Brand Heritage Constitutive Elements (BHCE) in Development and Growth of Businesses, Journal of Busines Administration Researches, 2018; 10(20): 329-351. magiran.com/p1935471
سعید سعیدا اردکانی، سید محمد طباطبایی نسب، سید مهدی الحسینی المدرسی، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی، "نقش عناصر مقوم میراث برند در رشد و توسعه کسب و کارها"، نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی 10، شماره 20 (1397): 329-351. magiran.com/p1935471
Saeid Saeida Ardakani , Seyyed Mohammad Tabataba'i, Nasab, Seyyed Mahdi Alhoseinialmodarresi, Mohammad Reza Dehghani Firoozabadi, "Role of Brand Heritage Constitutive Elements (BHCE) in Development and Growth of Businesses", Journal of Busines Administration Researches 10, no.20 (2018): 329-351. magiran.com/p1935471
سعید سعیدا اردکانی، سید محمد طباطبایی نسب، سید مهدی الحسینی المدرسی، محمدرضا دهقانی فیروزآبادی، (1397). 'نقش عناصر مقوم میراث برند در رشد و توسعه کسب و کارها'، نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی، 10(20)، صص.329-351. magiran.com/p1935471
Saeid Saeida Ardakani , Seyyed Mohammad Tabataba'i, Nasab, Seyyed Mahdi Alhoseinialmodarresi, Mohammad Reza Dehghani Firoozabadi, (2018). 'Role of Brand Heritage Constitutive Elements (BHCE) in Development and Growth of Businesses', Journal of Busines Administration Researches, 10(20), pp.329-351. magiran.com/p1935471
سعید سعیدا اردکانی؛ سید محمد طباطبایی نسب؛ سید مهدی الحسینی المدرسی؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی. "نقش عناصر مقوم میراث برند در رشد و توسعه کسب و کارها". نشریه کاوش های مدیریت بازرگانی، 10 ،20 ، 1397، 329-351. magiran.com/p1935471
Saeid Saeida Ardakani ; Seyyed Mohammad Tabataba'i; Nasab; Seyyed Mahdi Alhoseinialmodarresi; Mohammad Reza Dehghani Firoozabadi. "Role of Brand Heritage Constitutive Elements (BHCE) in Development and Growth of Businesses", Journal of Busines Administration Researches, 10, 20, 2018, 329-351. magiran.com/p1935471
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال