ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی تهامی پور ، عباس صلاح، عباس عرب، (1394). الگوی تجارت آب مجازی در فعالیت های اقتصادی استان گیلان: کاربرد جدول داده - ستانده گسترش یافته، فصلنامه علوم محیطی، 13(3)، 35-49. magiran.com/p1935578
Morteza Tahamipour , Abas Salah, Abbas Arabmazar, (2015). Pattern of Virtual Water Trade in the Economic Activities of Guilan Province: Application of an Extended Input-Output Table, Environmental Sciences, 13(3), 35-49. magiran.com/p1935578
مرتضی تهامی پور ، عباس صلاح، عباس عرب، الگوی تجارت آب مجازی در فعالیت های اقتصادی استان گیلان: کاربرد جدول داده - ستانده گسترش یافته. فصلنامه علوم محیطی، 1394؛ 13(3): 35-49. magiran.com/p1935578
Morteza Tahamipour , Abas Salah, Abbas Arabmazar, Pattern of Virtual Water Trade in the Economic Activities of Guilan Province: Application of an Extended Input-Output Table, Environmental Sciences, 2015; 13(3): 35-49. magiran.com/p1935578
مرتضی تهامی پور ، عباس صلاح، عباس عرب، "الگوی تجارت آب مجازی در فعالیت های اقتصادی استان گیلان: کاربرد جدول داده - ستانده گسترش یافته"، فصلنامه علوم محیطی 13، شماره 3 (1394): 35-49. magiran.com/p1935578
Morteza Tahamipour , Abas Salah, Abbas Arabmazar, "Pattern of Virtual Water Trade in the Economic Activities of Guilan Province: Application of an Extended Input-Output Table", Environmental Sciences 13, no.3 (2015): 35-49. magiran.com/p1935578
مرتضی تهامی پور ، عباس صلاح، عباس عرب، (1394). 'الگوی تجارت آب مجازی در فعالیت های اقتصادی استان گیلان: کاربرد جدول داده - ستانده گسترش یافته'، فصلنامه علوم محیطی، 13(3)، صص.35-49. magiran.com/p1935578
Morteza Tahamipour , Abas Salah, Abbas Arabmazar, (2015). 'Pattern of Virtual Water Trade in the Economic Activities of Guilan Province: Application of an Extended Input-Output Table', Environmental Sciences, 13(3), pp.35-49. magiran.com/p1935578
مرتضی تهامی پور ؛ عباس صلاح؛ عباس عرب. "الگوی تجارت آب مجازی در فعالیت های اقتصادی استان گیلان: کاربرد جدول داده - ستانده گسترش یافته". فصلنامه علوم محیطی، 13 ،3 ، 1394، 35-49. magiran.com/p1935578
Morteza Tahamipour ; Abas Salah; Abbas Arabmazar. "Pattern of Virtual Water Trade in the Economic Activities of Guilan Province: Application of an Extended Input-Output Table", Environmental Sciences, 13, 3, 2015, 35-49. magiran.com/p1935578
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال