ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید امینی پارسا ، اسماعیل صالحی، شهاب عادلی قرجه داغی، علی عزیزی، (1394). شبیه سازی تغییرات پویای کاربری زمین با استفاده از مدل تلفیقی CA-MARK OV (مطالعه موردی: شهرستان ملکان)، فصلنامه علوم محیطی، 13(3)، 133-142. magiran.com/p1935606
Vahid Amini Parsa, Esmail Salehi, Shahab Adeli, Ali Azizi, (2015). Simulation of Land Use Change Dynamics Based on the CA-Markov Model (Case Study: Malekan County, Iran), Environmental Sciences, 13(3), 133-142. magiran.com/p1935606
وحید امینی پارسا ، اسماعیل صالحی، شهاب عادلی قرجه داغی، علی عزیزی، شبیه سازی تغییرات پویای کاربری زمین با استفاده از مدل تلفیقی CA-MARK OV (مطالعه موردی: شهرستان ملکان). فصلنامه علوم محیطی، 1394؛ 13(3): 133-142. magiran.com/p1935606
Vahid Amini Parsa, Esmail Salehi, Shahab Adeli, Ali Azizi, Simulation of Land Use Change Dynamics Based on the CA-Markov Model (Case Study: Malekan County, Iran), Environmental Sciences, 2015; 13(3): 133-142. magiran.com/p1935606
وحید امینی پارسا ، اسماعیل صالحی، شهاب عادلی قرجه داغی، علی عزیزی، "شبیه سازی تغییرات پویای کاربری زمین با استفاده از مدل تلفیقی CA-MARK OV (مطالعه موردی: شهرستان ملکان)"، فصلنامه علوم محیطی 13، شماره 3 (1394): 133-142. magiran.com/p1935606
Vahid Amini Parsa, Esmail Salehi, Shahab Adeli, Ali Azizi, "Simulation of Land Use Change Dynamics Based on the CA-Markov Model (Case Study: Malekan County, Iran)", Environmental Sciences 13, no.3 (2015): 133-142. magiran.com/p1935606
وحید امینی پارسا ، اسماعیل صالحی، شهاب عادلی قرجه داغی، علی عزیزی، (1394). 'شبیه سازی تغییرات پویای کاربری زمین با استفاده از مدل تلفیقی CA-MARK OV (مطالعه موردی: شهرستان ملکان)'، فصلنامه علوم محیطی، 13(3)، صص.133-142. magiran.com/p1935606
Vahid Amini Parsa, Esmail Salehi, Shahab Adeli, Ali Azizi, (2015). 'Simulation of Land Use Change Dynamics Based on the CA-Markov Model (Case Study: Malekan County, Iran)', Environmental Sciences, 13(3), pp.133-142. magiran.com/p1935606
وحید امینی پارسا ؛ اسماعیل صالحی؛ شهاب عادلی قرجه داغی؛ علی عزیزی. "شبیه سازی تغییرات پویای کاربری زمین با استفاده از مدل تلفیقی CA-MARK OV (مطالعه موردی: شهرستان ملکان)". فصلنامه علوم محیطی، 13 ،3 ، 1394، 133-142. magiran.com/p1935606
Vahid Amini Parsa; Esmail Salehi; Shahab Adeli; Ali Azizi. "Simulation of Land Use Change Dynamics Based on the CA-Markov Model (Case Study: Malekan County, Iran)", Environmental Sciences, 13, 3, 2015, 133-142. magiran.com/p1935606
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال