ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهرام ایمانی، اصغر پاشازاده، سیدهادی کریمی، (1397). تحلیل پایداری محیطی مسکن روستایی با استفاده از روش استنتاج فازی (مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان مریوان)، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 8(1)، 79-93. magiran.com/p1935644
Bahram Imani , Asghar Pashazadeh, Seyyed Hadi Karimi, (2019). The Analysis of Environmental Sustainability for Rural Housing Using Fuzzy Interference Systems (Case Study: Rural Areas in Marivan County), Journal of Research and Rural Planning, 8(1), 79-93. magiran.com/p1935644
بهرام ایمانی، اصغر پاشازاده، سیدهادی کریمی، تحلیل پایداری محیطی مسکن روستایی با استفاده از روش استنتاج فازی (مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان مریوان). مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 1397؛ 8(1): 79-93. magiran.com/p1935644
Bahram Imani , Asghar Pashazadeh, Seyyed Hadi Karimi, The Analysis of Environmental Sustainability for Rural Housing Using Fuzzy Interference Systems (Case Study: Rural Areas in Marivan County), Journal of Research and Rural Planning, 2019; 8(1): 79-93. magiran.com/p1935644
بهرام ایمانی، اصغر پاشازاده، سیدهادی کریمی، "تحلیل پایداری محیطی مسکن روستایی با استفاده از روش استنتاج فازی (مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان مریوان)"، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی 8، شماره 1 (1397): 79-93. magiran.com/p1935644
Bahram Imani , Asghar Pashazadeh, Seyyed Hadi Karimi, "The Analysis of Environmental Sustainability for Rural Housing Using Fuzzy Interference Systems (Case Study: Rural Areas in Marivan County)", Journal of Research and Rural Planning 8, no.1 (2019): 79-93. magiran.com/p1935644
بهرام ایمانی، اصغر پاشازاده، سیدهادی کریمی، (1397). 'تحلیل پایداری محیطی مسکن روستایی با استفاده از روش استنتاج فازی (مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان مریوان)'، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 8(1)، صص.79-93. magiran.com/p1935644
Bahram Imani , Asghar Pashazadeh, Seyyed Hadi Karimi, (2019). 'The Analysis of Environmental Sustainability for Rural Housing Using Fuzzy Interference Systems (Case Study: Rural Areas in Marivan County)', Journal of Research and Rural Planning, 8(1), pp.79-93. magiran.com/p1935644
بهرام ایمانی؛ اصغر پاشازاده؛ سیدهادی کریمی. "تحلیل پایداری محیطی مسکن روستایی با استفاده از روش استنتاج فازی (مطالعه موردی: نواحی روستایی شهرستان مریوان)". مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی، 8 ،1 ، 1397، 79-93. magiran.com/p1935644
Bahram Imani ; Asghar Pashazadeh; Seyyed Hadi Karimi. "The Analysis of Environmental Sustainability for Rural Housing Using Fuzzy Interference Systems (Case Study: Rural Areas in Marivan County)", Journal of Research and Rural Planning, 8, 1, 2019, 79-93. magiran.com/p1935644
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال