ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا فتاخی شنگل آباد، مالک میرهاشمی ، (1397). اثربخشی درمان ماتریکس بر خودکنترلی بیماران وابسته به مت آمفتامین، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 12(48)، 41-59. magiran.com/p1935747
Mohammadreza Fattahi Shengelabad , Malek Mirhashemi , (2019). Effect of Matrix Therapy on Methamphetamine-Dependent Patients' Self-Control, Research on Addiction, 12(48), 41-59. magiran.com/p1935747
محمدرضا فتاخی شنگل آباد، مالک میرهاشمی ، اثربخشی درمان ماتریکس بر خودکنترلی بیماران وابسته به مت آمفتامین. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 1397؛ 12(48): 41-59. magiran.com/p1935747
Mohammadreza Fattahi Shengelabad , Malek Mirhashemi , Effect of Matrix Therapy on Methamphetamine-Dependent Patients' Self-Control, Research on Addiction, 2019; 12(48): 41-59. magiran.com/p1935747
محمدرضا فتاخی شنگل آباد، مالک میرهاشمی ، "اثربخشی درمان ماتریکس بر خودکنترلی بیماران وابسته به مت آمفتامین"، فصلنامه اعتیاد پژوهی 12، شماره 48 (1397): 41-59. magiran.com/p1935747
Mohammadreza Fattahi Shengelabad , Malek Mirhashemi , " Effect of Matrix Therapy on Methamphetamine-Dependent Patients' Self-Control", Research on Addiction 12, no.48 (2019): 41-59. magiran.com/p1935747
محمدرضا فتاخی شنگل آباد، مالک میرهاشمی ، (1397). 'اثربخشی درمان ماتریکس بر خودکنترلی بیماران وابسته به مت آمفتامین'، فصلنامه اعتیاد پژوهی، 12(48)، صص.41-59. magiran.com/p1935747
Mohammadreza Fattahi Shengelabad , Malek Mirhashemi , (2019). ' Effect of Matrix Therapy on Methamphetamine-Dependent Patients' Self-Control', Research on Addiction, 12(48), pp.41-59. magiran.com/p1935747
محمدرضا فتاخی شنگل آباد؛ مالک میرهاشمی . "اثربخشی درمان ماتریکس بر خودکنترلی بیماران وابسته به مت آمفتامین". فصلنامه اعتیاد پژوهی، 12 ،48 ، 1397، 41-59. magiran.com/p1935747
Mohammadreza Fattahi Shengelabad ; Malek Mirhashemi . " Effect of Matrix Therapy on Methamphetamine-Dependent Patients' Self-Control", Research on Addiction, 12, 48, 2019, 41-59. magiran.com/p1935747
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال