ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن کردی، مهدی سهرابی ، علیرضا صابری کاخکی، سید رضاعطارزاده حسینی، (1397). مقایسه تاثیر تمرین تکلیف مداربا فعالیت های معمول در کلاس تربیت بدنی بر رشد مهارت های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی، نشریه رفتار حرکتی، 10(33)، 17-34. magiran.com/p1935923
Hassan Kordi, Mehdi Sohrabi , Alireza Saberi Kakhki, Seyed Reza Attarzadeh Hoseini, (2019). Comparing the Effect of Task-Oriented Approach Intervention with Ordinary Activity on Gross Motor Development of Children with Developmental Coordination Disorder, Motor Behavior, 10(33), 17-34. magiran.com/p1935923
حسن کردی، مهدی سهرابی ، علیرضا صابری کاخکی، سید رضاعطارزاده حسینی، مقایسه تاثیر تمرین تکلیف مداربا فعالیت های معمول در کلاس تربیت بدنی بر رشد مهارت های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی. نشریه رفتار حرکتی، 1397؛ 10(33): 17-34. magiran.com/p1935923
Hassan Kordi, Mehdi Sohrabi , Alireza Saberi Kakhki, Seyed Reza Attarzadeh Hoseini, Comparing the Effect of Task-Oriented Approach Intervention with Ordinary Activity on Gross Motor Development of Children with Developmental Coordination Disorder, Motor Behavior, 2019; 10(33): 17-34. magiran.com/p1935923
حسن کردی، مهدی سهرابی ، علیرضا صابری کاخکی، سید رضاعطارزاده حسینی، "مقایسه تاثیر تمرین تکلیف مداربا فعالیت های معمول در کلاس تربیت بدنی بر رشد مهارت های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی"، نشریه رفتار حرکتی 10، شماره 33 (1397): 17-34. magiran.com/p1935923
Hassan Kordi, Mehdi Sohrabi , Alireza Saberi Kakhki, Seyed Reza Attarzadeh Hoseini, "Comparing the Effect of Task-Oriented Approach Intervention with Ordinary Activity on Gross Motor Development of Children with Developmental Coordination Disorder", Motor Behavior 10, no.33 (2019): 17-34. magiran.com/p1935923
حسن کردی، مهدی سهرابی ، علیرضا صابری کاخکی، سید رضاعطارزاده حسینی، (1397). 'مقایسه تاثیر تمرین تکلیف مداربا فعالیت های معمول در کلاس تربیت بدنی بر رشد مهارت های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی'، نشریه رفتار حرکتی، 10(33)، صص.17-34. magiran.com/p1935923
Hassan Kordi, Mehdi Sohrabi , Alireza Saberi Kakhki, Seyed Reza Attarzadeh Hoseini, (2019). 'Comparing the Effect of Task-Oriented Approach Intervention with Ordinary Activity on Gross Motor Development of Children with Developmental Coordination Disorder', Motor Behavior, 10(33), pp.17-34. magiran.com/p1935923
حسن کردی؛ مهدی سهرابی ؛ علیرضا صابری کاخکی؛ سید رضاعطارزاده حسینی. "مقایسه تاثیر تمرین تکلیف مداربا فعالیت های معمول در کلاس تربیت بدنی بر رشد مهارت های درشت کودکان دچار اختلال هماهنگی رشدی". نشریه رفتار حرکتی، 10 ،33 ، 1397، 17-34. magiran.com/p1935923
Hassan Kordi; Mehdi Sohrabi ; Alireza Saberi Kakhki; Seyed Reza Attarzadeh Hoseini. "Comparing the Effect of Task-Oriented Approach Intervention with Ordinary Activity on Gross Motor Development of Children with Developmental Coordination Disorder", Motor Behavior, 10, 33, 2019, 17-34. magiran.com/p1935923
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال