ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید صرامی ، علی بقایی سرابی، (1397). رویکرد اجتماعی به کاهش تقاضای موادمخدر و روان گردان ها و پیشگیری از وابستگی به مواد با تاکید بر نقش مشارکت اجتماعی، فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد، 5(20)، 25-61. magiran.com/p1936260
Hamid Sarami , Ali Bagha’i Sarabi, (2019). A Social Approach to Reduce Drugs and Psychedelics Demand and Prevent Drug Dependence by Emphasizing the Role of Social Participation, Social Health and Addiction, 5(20), 25-61. magiran.com/p1936260
حمید صرامی ، علی بقایی سرابی، رویکرد اجتماعی به کاهش تقاضای موادمخدر و روان گردان ها و پیشگیری از وابستگی به مواد با تاکید بر نقش مشارکت اجتماعی. فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد، 1397؛ 5(20): 25-61. magiran.com/p1936260
Hamid Sarami , Ali Bagha’i Sarabi, A Social Approach to Reduce Drugs and Psychedelics Demand and Prevent Drug Dependence by Emphasizing the Role of Social Participation, Social Health and Addiction, 2019; 5(20): 25-61. magiran.com/p1936260
حمید صرامی ، علی بقایی سرابی، "رویکرد اجتماعی به کاهش تقاضای موادمخدر و روان گردان ها و پیشگیری از وابستگی به مواد با تاکید بر نقش مشارکت اجتماعی"، فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد 5، شماره 20 (1397): 25-61. magiran.com/p1936260
Hamid Sarami , Ali Bagha’i Sarabi, " A Social Approach to Reduce Drugs and Psychedelics Demand and Prevent Drug Dependence by Emphasizing the Role of Social Participation", Social Health and Addiction 5, no.20 (2019): 25-61. magiran.com/p1936260
حمید صرامی ، علی بقایی سرابی، (1397). 'رویکرد اجتماعی به کاهش تقاضای موادمخدر و روان گردان ها و پیشگیری از وابستگی به مواد با تاکید بر نقش مشارکت اجتماعی'، فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد، 5(20)، صص.25-61. magiran.com/p1936260
Hamid Sarami , Ali Bagha’i Sarabi, (2019). ' A Social Approach to Reduce Drugs and Psychedelics Demand and Prevent Drug Dependence by Emphasizing the Role of Social Participation', Social Health and Addiction, 5(20), pp.25-61. magiran.com/p1936260
حمید صرامی ؛ علی بقایی سرابی. "رویکرد اجتماعی به کاهش تقاضای موادمخدر و روان گردان ها و پیشگیری از وابستگی به مواد با تاکید بر نقش مشارکت اجتماعی". فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد، 5 ،20 ، 1397، 25-61. magiran.com/p1936260
Hamid Sarami ; Ali Bagha’i Sarabi. " A Social Approach to Reduce Drugs and Psychedelics Demand and Prevent Drug Dependence by Emphasizing the Role of Social Participation", Social Health and Addiction, 5, 20, 2019, 25-61. magiran.com/p1936260
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال