ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا محمدی، محمد کابلی ، امیر علم بیگی، جوزه ویسنت لوپز بااو، (1397). تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر آسیب پذیری جوامع محلی در مقابل حملات گرگ در استان همدان، نشریه محیط زیست طبیعی، 71(4)، 523-536. magiran.com/p1936332
Alireza Mohammadi, Mohammad Kaboli, Amir Alambeigi, Jose &ndash, Vicente Lopez Bao , (2019). Study on social and cultural factors affecting vulnerability of local communities (Case Study on Wolf Attacks in Hamadan Province), Journal of Natural Environment, 71(4), 523-536. magiran.com/p1936332
علیرضا محمدی، محمد کابلی ، امیر علم بیگی، جوزه ویسنت لوپز بااو، تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر آسیب پذیری جوامع محلی در مقابل حملات گرگ در استان همدان. نشریه محیط زیست طبیعی، 1397؛ 71(4): 523-536. magiran.com/p1936332
Alireza Mohammadi, Mohammad Kaboli, Amir Alambeigi, Jose &ndash, Vicente Lopez Bao , Study on social and cultural factors affecting vulnerability of local communities (Case Study on Wolf Attacks in Hamadan Province), Journal of Natural Environment, 2019; 71(4): 523-536. magiran.com/p1936332
علیرضا محمدی، محمد کابلی ، امیر علم بیگی، جوزه ویسنت لوپز بااو، "تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر آسیب پذیری جوامع محلی در مقابل حملات گرگ در استان همدان"، نشریه محیط زیست طبیعی 71، شماره 4 (1397): 523-536. magiran.com/p1936332
Alireza Mohammadi, Mohammad Kaboli, Amir Alambeigi, Jose &ndash, Vicente Lopez Bao , "Study on social and cultural factors affecting vulnerability of local communities (Case Study on Wolf Attacks in Hamadan Province)", Journal of Natural Environment 71, no.4 (2019): 523-536. magiran.com/p1936332
علیرضا محمدی، محمد کابلی ، امیر علم بیگی، جوزه ویسنت لوپز بااو، (1397). 'تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر آسیب پذیری جوامع محلی در مقابل حملات گرگ در استان همدان'، نشریه محیط زیست طبیعی، 71(4)، صص.523-536. magiran.com/p1936332
Alireza Mohammadi, Mohammad Kaboli, Amir Alambeigi, Jose &ndash, Vicente Lopez Bao , (2019). 'Study on social and cultural factors affecting vulnerability of local communities (Case Study on Wolf Attacks in Hamadan Province)', Journal of Natural Environment, 71(4), pp.523-536. magiran.com/p1936332
علیرضا محمدی؛ محمد کابلی ؛ امیر علم بیگی؛ جوزه ویسنت لوپز بااو. "تبیین عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر آسیب پذیری جوامع محلی در مقابل حملات گرگ در استان همدان". نشریه محیط زیست طبیعی، 71 ،4 ، 1397، 523-536. magiran.com/p1936332
Alireza Mohammadi; Mohammad Kaboli; Amir Alambeigi; Jose – Vicente Lopez Bao . "Study on social and cultural factors affecting vulnerability of local communities (Case Study on Wolf Attacks in Hamadan Province)", Journal of Natural Environment, 71, 4, 2019, 523-536. magiran.com/p1936332
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال