ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی افضلیان، سید علیرضا ذوالفقاری ، (1397). تاثیر جانمایی دریچه ‏های ورود هوا بر عملکرد سیستم تهویه جابجایی بر اساس شرایط آسایش گرمایی، کیفیت هوای داخل و مصرف انرژی در یک مکان پرجمعیت، مجله مهندسی مکانیک، 49(1)، 21-30. magiran.com/p1936356
M. Afzalian, S. A. R. Zolfaghari , (2019). Effects of Inlet Air diffusers’Arrangementon the performance of Displacement ventilation system based on thermal comfort conditions, indoor air quality and Energy consumption in a dense occupancy environment, Journal of Mechanical Engineering, 49(1), 21-30. magiran.com/p1936356
مهدی افضلیان، سید علیرضا ذوالفقاری ، تاثیر جانمایی دریچه ‏های ورود هوا بر عملکرد سیستم تهویه جابجایی بر اساس شرایط آسایش گرمایی، کیفیت هوای داخل و مصرف انرژی در یک مکان پرجمعیت. مجله مهندسی مکانیک، 1397؛ 49(1): 21-30. magiran.com/p1936356
M. Afzalian, S. A. R. Zolfaghari , Effects of Inlet Air diffusers’Arrangementon the performance of Displacement ventilation system based on thermal comfort conditions, indoor air quality and Energy consumption in a dense occupancy environment, Journal of Mechanical Engineering, 2019; 49(1): 21-30. magiran.com/p1936356
مهدی افضلیان، سید علیرضا ذوالفقاری ، "تاثیر جانمایی دریچه ‏های ورود هوا بر عملکرد سیستم تهویه جابجایی بر اساس شرایط آسایش گرمایی، کیفیت هوای داخل و مصرف انرژی در یک مکان پرجمعیت"، مجله مهندسی مکانیک 49، شماره 1 (1397): 21-30. magiran.com/p1936356
M. Afzalian, S. A. R. Zolfaghari , "Effects of Inlet Air diffusers’Arrangementon the performance of Displacement ventilation system based on thermal comfort conditions, indoor air quality and Energy consumption in a dense occupancy environment", Journal of Mechanical Engineering 49, no.1 (2019): 21-30. magiran.com/p1936356
مهدی افضلیان، سید علیرضا ذوالفقاری ، (1397). 'تاثیر جانمایی دریچه ‏های ورود هوا بر عملکرد سیستم تهویه جابجایی بر اساس شرایط آسایش گرمایی، کیفیت هوای داخل و مصرف انرژی در یک مکان پرجمعیت'، مجله مهندسی مکانیک، 49(1)، صص.21-30. magiran.com/p1936356
M. Afzalian, S. A. R. Zolfaghari , (2019). 'Effects of Inlet Air diffusers’Arrangementon the performance of Displacement ventilation system based on thermal comfort conditions, indoor air quality and Energy consumption in a dense occupancy environment', Journal of Mechanical Engineering, 49(1), pp.21-30. magiran.com/p1936356
مهدی افضلیان؛ سید علیرضا ذوالفقاری . "تاثیر جانمایی دریچه ‏های ورود هوا بر عملکرد سیستم تهویه جابجایی بر اساس شرایط آسایش گرمایی، کیفیت هوای داخل و مصرف انرژی در یک مکان پرجمعیت". مجله مهندسی مکانیک، 49 ،1 ، 1397، 21-30. magiran.com/p1936356
M. Afzalian; S. A. R. Zolfaghari . "Effects of Inlet Air diffusers’Arrangementon the performance of Displacement ventilation system based on thermal comfort conditions, indoor air quality and Energy consumption in a dense occupancy environment", Journal of Mechanical Engineering, 49, 1, 2019, 21-30. magiran.com/p1936356
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال