ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا شاملی ، مهناز مهرابی زاده هنرمند ، عبدالزهرا نعامی ، ایران داودی، (1397). اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان، بر سبک های تنظیم هیجان و شدت علائم وسواس در زنان مبتلا به اختلال وسواسی اجباری، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 24(4)، 356-369. magiran.com/p1936523
Leila Shameli, Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand , Abdozahra Naa'mi , Iran Davodi, (2019). The Effectiveness of Emotion-Focused Therapy on Emotion Regulation Styles and Severity of Obsessive-Compulsive Symptoms in Women With Obsessive-Compulsive Disorder, Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 24(4), 356-369. magiran.com/p1936523
لیلا شاملی ، مهناز مهرابی زاده هنرمند ، عبدالزهرا نعامی ، ایران داودی، اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان، بر سبک های تنظیم هیجان و شدت علائم وسواس در زنان مبتلا به اختلال وسواسی اجباری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 1397؛ 24(4): 356-369. magiran.com/p1936523
Leila Shameli, Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand , Abdozahra Naa'mi , Iran Davodi, The Effectiveness of Emotion-Focused Therapy on Emotion Regulation Styles and Severity of Obsessive-Compulsive Symptoms in Women With Obsessive-Compulsive Disorder, Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 2019; 24(4): 356-369. magiran.com/p1936523
لیلا شاملی ، مهناز مهرابی زاده هنرمند ، عبدالزهرا نعامی ، ایران داودی، "اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان، بر سبک های تنظیم هیجان و شدت علائم وسواس در زنان مبتلا به اختلال وسواسی اجباری"، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران 24، شماره 4 (1397): 356-369. magiran.com/p1936523
Leila Shameli, Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand , Abdozahra Naa'mi , Iran Davodi, "The Effectiveness of Emotion-Focused Therapy on Emotion Regulation Styles and Severity of Obsessive-Compulsive Symptoms in Women With Obsessive-Compulsive Disorder", Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology 24, no.4 (2019): 356-369. magiran.com/p1936523
لیلا شاملی ، مهناز مهرابی زاده هنرمند ، عبدالزهرا نعامی ، ایران داودی، (1397). 'اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان، بر سبک های تنظیم هیجان و شدت علائم وسواس در زنان مبتلا به اختلال وسواسی اجباری'، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 24(4)، صص.356-369. magiran.com/p1936523
Leila Shameli, Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand , Abdozahra Naa'mi , Iran Davodi, (2019). 'The Effectiveness of Emotion-Focused Therapy on Emotion Regulation Styles and Severity of Obsessive-Compulsive Symptoms in Women With Obsessive-Compulsive Disorder', Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 24(4), pp.356-369. magiran.com/p1936523
لیلا شاملی ؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند ؛ عبدالزهرا نعامی ؛ ایران داودی. "اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان، بر سبک های تنظیم هیجان و شدت علائم وسواس در زنان مبتلا به اختلال وسواسی اجباری". مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 24 ،4 ، 1397، 356-369. magiran.com/p1936523
Leila Shameli; Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand ; Abdozahra Naa'mi ; Iran Davodi. "The Effectiveness of Emotion-Focused Therapy on Emotion Regulation Styles and Severity of Obsessive-Compulsive Symptoms in Women With Obsessive-Compulsive Disorder", Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 24, 4, 2019, 356-369. magiran.com/p1936523
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال