ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بی بی زهره رضوی زاده تبادکان ، محمود جاجرمی ، یعقوب وکیلی، (1397). اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس ادراک شده، نشخوار فکری و دشواری تنظیم هیجانی زنان مبتلا به دیابت نوع 2 (پیگیری 3ماهه)، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 24(4)، 370-383. magiran.com/p1936524
Bi Bi Zohreh Razavizadeh Tabadkan , Mahmoud Jajarmi, Yaghoob Vakili , (2019). The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Ruminative Thoughts, Perceived Stress and Difficulties in Emotion Regulation of Women With Type 2 Diabetes, Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 24(4), 370-383. magiran.com/p1936524
بی بی زهره رضوی زاده تبادکان ، محمود جاجرمی ، یعقوب وکیلی، اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس ادراک شده، نشخوار فکری و دشواری تنظیم هیجانی زنان مبتلا به دیابت نوع 2 (پیگیری 3ماهه). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 1397؛ 24(4): 370-383. magiran.com/p1936524
Bi Bi Zohreh Razavizadeh Tabadkan , Mahmoud Jajarmi, Yaghoob Vakili , The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Ruminative Thoughts, Perceived Stress and Difficulties in Emotion Regulation of Women With Type 2 Diabetes, Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 2019; 24(4): 370-383. magiran.com/p1936524
بی بی زهره رضوی زاده تبادکان ، محمود جاجرمی ، یعقوب وکیلی، "اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس ادراک شده، نشخوار فکری و دشواری تنظیم هیجانی زنان مبتلا به دیابت نوع 2 (پیگیری 3ماهه)"، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران 24، شماره 4 (1397): 370-383. magiran.com/p1936524
Bi Bi Zohreh Razavizadeh Tabadkan , Mahmoud Jajarmi, Yaghoob Vakili , "The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Ruminative Thoughts, Perceived Stress and Difficulties in Emotion Regulation of Women With Type 2 Diabetes", Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology 24, no.4 (2019): 370-383. magiran.com/p1936524
بی بی زهره رضوی زاده تبادکان ، محمود جاجرمی ، یعقوب وکیلی، (1397). 'اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس ادراک شده، نشخوار فکری و دشواری تنظیم هیجانی زنان مبتلا به دیابت نوع 2 (پیگیری 3ماهه)'، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 24(4)، صص.370-383. magiran.com/p1936524
Bi Bi Zohreh Razavizadeh Tabadkan , Mahmoud Jajarmi, Yaghoob Vakili , (2019). 'The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Ruminative Thoughts, Perceived Stress and Difficulties in Emotion Regulation of Women With Type 2 Diabetes', Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 24(4), pp.370-383. magiran.com/p1936524
بی بی زهره رضوی زاده تبادکان ؛ محمود جاجرمی ؛ یعقوب وکیلی. "اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر استرس ادراک شده، نشخوار فکری و دشواری تنظیم هیجانی زنان مبتلا به دیابت نوع 2 (پیگیری 3ماهه)". مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 24 ،4 ، 1397، 370-383. magiran.com/p1936524
Bi Bi Zohreh Razavizadeh Tabadkan ; Mahmoud Jajarmi; Yaghoob Vakili . "The Effectiveness of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Ruminative Thoughts, Perceived Stress and Difficulties in Emotion Regulation of Women With Type 2 Diabetes", Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 24, 4, 2019, 370-383. magiran.com/p1936524
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال