ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین شاره ، مریم اسحاقی ثانی، (1397). نقش پیش بین شخصیت بامدادی شامگاهی، انعطاف پذیری شناختی و تنظیم شناختی هیجان در رضایت زناشویی زنان میانسال، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 24(4)، 384-398. magiran.com/p1936529
Hossein Shareh, Maryam Eshaghi Sani, (2019). Predictive Role of Morningness-Eveningness Personality, Cognitive Flexibility and Cognitive Emotion Regulation in Marital Satisfaction in Middle-Aged Women, Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 24(4), 384-398. magiran.com/p1936529
حسین شاره ، مریم اسحاقی ثانی، نقش پیش بین شخصیت بامدادی شامگاهی، انعطاف پذیری شناختی و تنظیم شناختی هیجان در رضایت زناشویی زنان میانسال. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 1397؛ 24(4): 384-398. magiran.com/p1936529
Hossein Shareh, Maryam Eshaghi Sani, Predictive Role of Morningness-Eveningness Personality, Cognitive Flexibility and Cognitive Emotion Regulation in Marital Satisfaction in Middle-Aged Women, Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 2019; 24(4): 384-398. magiran.com/p1936529
حسین شاره ، مریم اسحاقی ثانی، "نقش پیش بین شخصیت بامدادی شامگاهی، انعطاف پذیری شناختی و تنظیم شناختی هیجان در رضایت زناشویی زنان میانسال"، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران 24، شماره 4 (1397): 384-398. magiran.com/p1936529
Hossein Shareh, Maryam Eshaghi Sani, "Predictive Role of Morningness-Eveningness Personality, Cognitive Flexibility and Cognitive Emotion Regulation in Marital Satisfaction in Middle-Aged Women", Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology 24, no.4 (2019): 384-398. magiran.com/p1936529
حسین شاره ، مریم اسحاقی ثانی، (1397). 'نقش پیش بین شخصیت بامدادی شامگاهی، انعطاف پذیری شناختی و تنظیم شناختی هیجان در رضایت زناشویی زنان میانسال'، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 24(4)، صص.384-398. magiran.com/p1936529
Hossein Shareh, Maryam Eshaghi Sani, (2019). 'Predictive Role of Morningness-Eveningness Personality, Cognitive Flexibility and Cognitive Emotion Regulation in Marital Satisfaction in Middle-Aged Women', Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 24(4), pp.384-398. magiran.com/p1936529
حسین شاره ؛ مریم اسحاقی ثانی. "نقش پیش بین شخصیت بامدادی شامگاهی، انعطاف پذیری شناختی و تنظیم شناختی هیجان در رضایت زناشویی زنان میانسال". مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 24 ،4 ، 1397، 384-398. magiran.com/p1936529
Hossein Shareh; Maryam Eshaghi Sani. "Predictive Role of Morningness-Eveningness Personality, Cognitive Flexibility and Cognitive Emotion Regulation in Marital Satisfaction in Middle-Aged Women", Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 24, 4, 2019, 384-398. magiran.com/p1936529
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال