ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
قاسم عبدل پور ، محمد نصیری ، محراب مفاخری ، کامیار منصوری ، رضا عبدی، (1397). مدل سازی معادله های ساختاری تحمل نکردن بلاتکلیفی و افسردگی و اختلال اضطراب فراگیر: بررسی نقش واسطه ای نشخوار فکری، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 24(4)، 400-414. magiran.com/p1936532
Ghasem Abdolpour, Mohammad Nasiri , Mehrab Mafakheri , Kamyar Mansouri , Reza Abdi , (2019). Structural Equation Modeling of Intolerance of Uncertainty and Symptoms of Depression and General Anxiety Disorder: Investigation of the Mediating Role of Rumination, Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 24(4), 400-414. magiran.com/p1936532
قاسم عبدل پور ، محمد نصیری ، محراب مفاخری ، کامیار منصوری ، رضا عبدی، مدل سازی معادله های ساختاری تحمل نکردن بلاتکلیفی و افسردگی و اختلال اضطراب فراگیر: بررسی نقش واسطه ای نشخوار فکری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 1397؛ 24(4): 400-414. magiran.com/p1936532
Ghasem Abdolpour, Mohammad Nasiri , Mehrab Mafakheri , Kamyar Mansouri , Reza Abdi , Structural Equation Modeling of Intolerance of Uncertainty and Symptoms of Depression and General Anxiety Disorder: Investigation of the Mediating Role of Rumination, Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 2019; 24(4): 400-414. magiran.com/p1936532
قاسم عبدل پور ، محمد نصیری ، محراب مفاخری ، کامیار منصوری ، رضا عبدی، "مدل سازی معادله های ساختاری تحمل نکردن بلاتکلیفی و افسردگی و اختلال اضطراب فراگیر: بررسی نقش واسطه ای نشخوار فکری"، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران 24، شماره 4 (1397): 400-414. magiran.com/p1936532
Ghasem Abdolpour, Mohammad Nasiri , Mehrab Mafakheri , Kamyar Mansouri , Reza Abdi , "Structural Equation Modeling of Intolerance of Uncertainty and Symptoms of Depression and General Anxiety Disorder: Investigation of the Mediating Role of Rumination", Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology 24, no.4 (2019): 400-414. magiran.com/p1936532
قاسم عبدل پور ، محمد نصیری ، محراب مفاخری ، کامیار منصوری ، رضا عبدی، (1397). 'مدل سازی معادله های ساختاری تحمل نکردن بلاتکلیفی و افسردگی و اختلال اضطراب فراگیر: بررسی نقش واسطه ای نشخوار فکری'، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 24(4)، صص.400-414. magiran.com/p1936532
Ghasem Abdolpour, Mohammad Nasiri , Mehrab Mafakheri , Kamyar Mansouri , Reza Abdi , (2019). 'Structural Equation Modeling of Intolerance of Uncertainty and Symptoms of Depression and General Anxiety Disorder: Investigation of the Mediating Role of Rumination', Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 24(4), pp.400-414. magiran.com/p1936532
قاسم عبدل پور ؛ محمد نصیری ؛ محراب مفاخری ؛ کامیار منصوری ؛ رضا عبدی. "مدل سازی معادله های ساختاری تحمل نکردن بلاتکلیفی و افسردگی و اختلال اضطراب فراگیر: بررسی نقش واسطه ای نشخوار فکری". مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 24 ،4 ، 1397، 400-414. magiran.com/p1936532
Ghasem Abdolpour; Mohammad Nasiri ; Mehrab Mafakheri ; Kamyar Mansouri ; Reza Abdi . "Structural Equation Modeling of Intolerance of Uncertainty and Symptoms of Depression and General Anxiety Disorder: Investigation of the Mediating Role of Rumination", Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 24, 4, 2019, 400-414. magiran.com/p1936532
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال