ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیما منصوری ، فرهنگ مظفر ، مریم نوروزیان ، محسن فیضی ، حسن عشایری، (1397). تبیین ویژگی های محیط کالبدی و عصب روان شناختی در ادراک محیطی مبتلایان به دمانس از نوع آلزایمر، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 24(4)، 426-433. magiran.com/p1936534
Sima Mansoori , Farhang Mozaffar , Maryam Noroozian , Mohsen Faizi , Hassan Ashayeri, (2019). Relationship Between Neuropsychological and Physical Environmental Perception in Patients With Dementia and Alzheimer Disease, Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 24(4), 426-433. magiran.com/p1936534
سیما منصوری ، فرهنگ مظفر ، مریم نوروزیان ، محسن فیضی ، حسن عشایری، تبیین ویژگی های محیط کالبدی و عصب روان شناختی در ادراک محیطی مبتلایان به دمانس از نوع آلزایمر. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 1397؛ 24(4): 426-433. magiran.com/p1936534
Sima Mansoori , Farhang Mozaffar , Maryam Noroozian , Mohsen Faizi , Hassan Ashayeri, Relationship Between Neuropsychological and Physical Environmental Perception in Patients With Dementia and Alzheimer Disease, Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 2019; 24(4): 426-433. magiran.com/p1936534
سیما منصوری ، فرهنگ مظفر ، مریم نوروزیان ، محسن فیضی ، حسن عشایری، "تبیین ویژگی های محیط کالبدی و عصب روان شناختی در ادراک محیطی مبتلایان به دمانس از نوع آلزایمر"، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران 24، شماره 4 (1397): 426-433. magiran.com/p1936534
Sima Mansoori , Farhang Mozaffar , Maryam Noroozian , Mohsen Faizi , Hassan Ashayeri, "Relationship Between Neuropsychological and Physical Environmental Perception in Patients With Dementia and Alzheimer Disease", Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology 24, no.4 (2019): 426-433. magiran.com/p1936534
سیما منصوری ، فرهنگ مظفر ، مریم نوروزیان ، محسن فیضی ، حسن عشایری، (1397). 'تبیین ویژگی های محیط کالبدی و عصب روان شناختی در ادراک محیطی مبتلایان به دمانس از نوع آلزایمر'، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 24(4)، صص.426-433. magiran.com/p1936534
Sima Mansoori , Farhang Mozaffar , Maryam Noroozian , Mohsen Faizi , Hassan Ashayeri, (2019). 'Relationship Between Neuropsychological and Physical Environmental Perception in Patients With Dementia and Alzheimer Disease', Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 24(4), pp.426-433. magiran.com/p1936534
سیما منصوری ؛ فرهنگ مظفر ؛ مریم نوروزیان ؛ محسن فیضی ؛ حسن عشایری. "تبیین ویژگی های محیط کالبدی و عصب روان شناختی در ادراک محیطی مبتلایان به دمانس از نوع آلزایمر". مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 24 ،4 ، 1397، 426-433. magiran.com/p1936534
Sima Mansoori ; Farhang Mozaffar ; Maryam Noroozian ; Mohsen Faizi ; Hassan Ashayeri. "Relationship Between Neuropsychological and Physical Environmental Perception in Patients With Dementia and Alzheimer Disease", Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 24, 4, 2019, 426-433. magiran.com/p1936534
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال