ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهراب امیری ، کریم بابایی نادین لویی ، مهدی قاسم زاده، (1397). پایایی، روایی و ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس حساسیت به تقویت کودکان، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 24(4)، 444-456. magiran.com/p1936536
Sohrab Amiri PhD., Karim Babaei Nadilyu , Mahdi Ghasemzade , (2019). Reliability, Validity, and Factor Structure of the Persian Version of the Children Reinforcement Sensitivity Scale, Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 24(4), 444-456. magiran.com/p1936536
سهراب امیری ، کریم بابایی نادین لویی ، مهدی قاسم زاده، پایایی، روایی و ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس حساسیت به تقویت کودکان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 1397؛ 24(4): 444-456. magiran.com/p1936536
Sohrab Amiri PhD., Karim Babaei Nadilyu , Mahdi Ghasemzade , Reliability, Validity, and Factor Structure of the Persian Version of the Children Reinforcement Sensitivity Scale, Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 2019; 24(4): 444-456. magiran.com/p1936536
سهراب امیری ، کریم بابایی نادین لویی ، مهدی قاسم زاده، "پایایی، روایی و ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس حساسیت به تقویت کودکان"، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران 24، شماره 4 (1397): 444-456. magiran.com/p1936536
Sohrab Amiri PhD., Karim Babaei Nadilyu , Mahdi Ghasemzade , "Reliability, Validity, and Factor Structure of the Persian Version of the Children Reinforcement Sensitivity Scale", Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology 24, no.4 (2019): 444-456. magiran.com/p1936536
سهراب امیری ، کریم بابایی نادین لویی ، مهدی قاسم زاده، (1397). 'پایایی، روایی و ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس حساسیت به تقویت کودکان'، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 24(4)، صص.444-456. magiran.com/p1936536
Sohrab Amiri PhD., Karim Babaei Nadilyu , Mahdi Ghasemzade , (2019). 'Reliability, Validity, and Factor Structure of the Persian Version of the Children Reinforcement Sensitivity Scale', Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 24(4), pp.444-456. magiran.com/p1936536
سهراب امیری ؛ کریم بابایی نادین لویی ؛ مهدی قاسم زاده. "پایایی، روایی و ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس حساسیت به تقویت کودکان". مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 24 ،4 ، 1397، 444-456. magiran.com/p1936536
Sohrab Amiri PhD.; Karim Babaei Nadilyu ; Mahdi Ghasemzade . "Reliability, Validity, and Factor Structure of the Persian Version of the Children Reinforcement Sensitivity Scale", Iraninan Psychiatry and Clinical Psychology, 24, 4, 2019, 444-456. magiran.com/p1936536
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال