ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خسرو حسین پور ، شهرام ایرانی، (1397). چالش ها و چشم اندازهای حقوقی اعمال صلاحیت رسیدگی ایران در مبارزه با دزدان دریایی، با تاکید بر آموزش حقوق دریاها، نشریه آموزش علوم دریایی، 5(4)، 108-123. magiran.com/p1936563
KH Hosein pur, Sh Irani , (2019). Legal Challenges and Prospects of Exercising the Jurisdiction of Iran in Combating Piracy, Highlighting the Training in the Field of Law of the Sea, Journal of Teaching in Marine Sciences, 5(4), 108-123. magiran.com/p1936563
خسرو حسین پور ، شهرام ایرانی، چالش ها و چشم اندازهای حقوقی اعمال صلاحیت رسیدگی ایران در مبارزه با دزدان دریایی، با تاکید بر آموزش حقوق دریاها. نشریه آموزش علوم دریایی، 1397؛ 5(4): 108-123. magiran.com/p1936563
KH Hosein pur, Sh Irani , Legal Challenges and Prospects of Exercising the Jurisdiction of Iran in Combating Piracy, Highlighting the Training in the Field of Law of the Sea, Journal of Teaching in Marine Sciences, 2019; 5(4): 108-123. magiran.com/p1936563
خسرو حسین پور ، شهرام ایرانی، "چالش ها و چشم اندازهای حقوقی اعمال صلاحیت رسیدگی ایران در مبارزه با دزدان دریایی، با تاکید بر آموزش حقوق دریاها"، نشریه آموزش علوم دریایی 5، شماره 4 (1397): 108-123. magiran.com/p1936563
KH Hosein pur, Sh Irani , "Legal Challenges and Prospects of Exercising the Jurisdiction of Iran in Combating Piracy, Highlighting the Training in the Field of Law of the Sea", Journal of Teaching in Marine Sciences 5, no.4 (2019): 108-123. magiran.com/p1936563
خسرو حسین پور ، شهرام ایرانی، (1397). 'چالش ها و چشم اندازهای حقوقی اعمال صلاحیت رسیدگی ایران در مبارزه با دزدان دریایی، با تاکید بر آموزش حقوق دریاها'، نشریه آموزش علوم دریایی، 5(4)، صص.108-123. magiran.com/p1936563
KH Hosein pur, Sh Irani , (2019). 'Legal Challenges and Prospects of Exercising the Jurisdiction of Iran in Combating Piracy, Highlighting the Training in the Field of Law of the Sea', Journal of Teaching in Marine Sciences, 5(4), pp.108-123. magiran.com/p1936563
خسرو حسین پور ؛ شهرام ایرانی. "چالش ها و چشم اندازهای حقوقی اعمال صلاحیت رسیدگی ایران در مبارزه با دزدان دریایی، با تاکید بر آموزش حقوق دریاها". نشریه آموزش علوم دریایی، 5 ،4 ، 1397، 108-123. magiran.com/p1936563
KH Hosein pur; Sh Irani . "Legal Challenges and Prospects of Exercising the Jurisdiction of Iran in Combating Piracy, Highlighting the Training in the Field of Law of the Sea", Journal of Teaching in Marine Sciences, 5, 4, 2019, 108-123. magiran.com/p1936563
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال