ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر مقدم متقی ، غلامعباس رضایی هفتادر، فاطمه اسدی، مسعود باوان پوری، (1397). بررسی هنجارگریزی نوشتاری در شعر محمود درویش، مجله زبان و ادبیات عربی، 18، 223-248. magiran.com/p1936596
Amir Moqaddam Mottaqi , Gholamabas Rezaei Haftador , Fateme Asadi , Masoud Bavan Pouri , (2018). Examining Written Norm Deviation in the Poetry of Mahmoud Darwish , Journal of Arabic Language & Literature, 18, 223-248. magiran.com/p1936596
امیر مقدم متقی ، غلامعباس رضایی هفتادر، فاطمه اسدی، مسعود باوان پوری، بررسی هنجارگریزی نوشتاری در شعر محمود درویش. مجله زبان و ادبیات عربی، 1397؛ 18: 223-248. magiran.com/p1936596
Amir Moqaddam Mottaqi , Gholamabas Rezaei Haftador , Fateme Asadi , Masoud Bavan Pouri , Examining Written Norm Deviation in the Poetry of Mahmoud Darwish , Journal of Arabic Language & Literature, 2018; 18: 223-248. magiran.com/p1936596
امیر مقدم متقی ، غلامعباس رضایی هفتادر، فاطمه اسدی، مسعود باوان پوری، "بررسی هنجارگریزی نوشتاری در شعر محمود درویش"، مجله زبان و ادبیات عربی ،18 (1397): 223-248. magiran.com/p1936596
Amir Moqaddam Mottaqi , Gholamabas Rezaei Haftador , Fateme Asadi , Masoud Bavan Pouri , "Examining Written Norm Deviation in the Poetry of Mahmoud Darwish ", Journal of Arabic Language & Literature no. 18 (2018): 223-248. magiran.com/p1936596
امیر مقدم متقی ، غلامعباس رضایی هفتادر، فاطمه اسدی، مسعود باوان پوری، (1397). 'بررسی هنجارگریزی نوشتاری در شعر محمود درویش'، مجله زبان و ادبیات عربی، 18، صص.223-248. magiran.com/p1936596
Amir Moqaddam Mottaqi , Gholamabas Rezaei Haftador , Fateme Asadi , Masoud Bavan Pouri , (2018). 'Examining Written Norm Deviation in the Poetry of Mahmoud Darwish ', Journal of Arabic Language & Literature, 18, pp.223-248. magiran.com/p1936596
امیر مقدم متقی ؛ غلامعباس رضایی هفتادر؛ فاطمه اسدی؛ مسعود باوان پوری. "بررسی هنجارگریزی نوشتاری در شعر محمود درویش". مجله زبان و ادبیات عربی، 18 ، 1397، 223-248. magiran.com/p1936596
Amir Moqaddam Mottaqi ; Gholamabas Rezaei Haftador ; Fateme Asadi ; Masoud Bavan Pouri . "Examining Written Norm Deviation in the Poetry of Mahmoud Darwish ", Journal of Arabic Language & Literature, 18, 2018, 223-248. magiran.com/p1936596
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال