ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا فرج پور، (1397). بررسی اتصالات استخوانی و تاثیر آن بر رفتار لرزه ای قابهای خمشی ویژه (یادداشت فنی)، دو فصلنامه سازه و فولاد، 24، 93-102. magiran.com/p1936621
M. Farajpour , (2019). Review RBS Dog-Bone Connections and Its Effect on Seismic Behavior of Special Moment Resisting Frames, Journal of Structure & Steel, 24, 93-102. magiran.com/p1936621
محمدرضا فرج پور، بررسی اتصالات استخوانی و تاثیر آن بر رفتار لرزه ای قابهای خمشی ویژه (یادداشت فنی). دو فصلنامه سازه و فولاد، 1397؛ 24: 93-102. magiran.com/p1936621
M. Farajpour , Review RBS Dog-Bone Connections and Its Effect on Seismic Behavior of Special Moment Resisting Frames, Journal of Structure & Steel, 2019; 24: 93-102. magiran.com/p1936621
محمدرضا فرج پور، "بررسی اتصالات استخوانی و تاثیر آن بر رفتار لرزه ای قابهای خمشی ویژه (یادداشت فنی)"، دو فصلنامه سازه و فولاد ،24 (1397): 93-102. magiran.com/p1936621
M. Farajpour , "Review RBS Dog-Bone Connections and Its Effect on Seismic Behavior of Special Moment Resisting Frames", Journal of Structure & Steel no. 24 (2019): 93-102. magiran.com/p1936621
محمدرضا فرج پور، (1397). 'بررسی اتصالات استخوانی و تاثیر آن بر رفتار لرزه ای قابهای خمشی ویژه (یادداشت فنی)'، دو فصلنامه سازه و فولاد، 24، صص.93-102. magiran.com/p1936621
M. Farajpour , (2019). 'Review RBS Dog-Bone Connections and Its Effect on Seismic Behavior of Special Moment Resisting Frames', Journal of Structure & Steel, 24, pp.93-102. magiran.com/p1936621
محمدرضا فرج پور. "بررسی اتصالات استخوانی و تاثیر آن بر رفتار لرزه ای قابهای خمشی ویژه (یادداشت فنی)". دو فصلنامه سازه و فولاد، 24 ، 1397، 93-102. magiran.com/p1936621
M. Farajpour . "Review RBS Dog-Bone Connections and Its Effect on Seismic Behavior of Special Moment Resisting Frames", Journal of Structure & Steel, 24, 2019, 93-102. magiran.com/p1936621
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال