ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید بیرقی ، (1397). بررسی رفتار قاب با مهاربند کمانش تاب دارای خرپای الاستیک قائم تحت اثر زلزله، دو فصلنامه سازه و فولاد، 24، 41-52. magiran.com/p1936628
H. Beiraghi , (2019). Seismic Response of the Frame with Buckling Restrained Braces with a Vertical Elastic Truss under Earthquake, Journal of Structure & Steel, 24, 41-52. magiran.com/p1936628
حمید بیرقی ، بررسی رفتار قاب با مهاربند کمانش تاب دارای خرپای الاستیک قائم تحت اثر زلزله. دو فصلنامه سازه و فولاد، 1397؛ 24: 41-52. magiran.com/p1936628
H. Beiraghi , Seismic Response of the Frame with Buckling Restrained Braces with a Vertical Elastic Truss under Earthquake, Journal of Structure & Steel, 2019; 24: 41-52. magiran.com/p1936628
حمید بیرقی ، "بررسی رفتار قاب با مهاربند کمانش تاب دارای خرپای الاستیک قائم تحت اثر زلزله"، دو فصلنامه سازه و فولاد ،24 (1397): 41-52. magiran.com/p1936628
H. Beiraghi , "Seismic Response of the Frame with Buckling Restrained Braces with a Vertical Elastic Truss under Earthquake", Journal of Structure & Steel no. 24 (2019): 41-52. magiran.com/p1936628
حمید بیرقی ، (1397). 'بررسی رفتار قاب با مهاربند کمانش تاب دارای خرپای الاستیک قائم تحت اثر زلزله'، دو فصلنامه سازه و فولاد، 24، صص.41-52. magiran.com/p1936628
H. Beiraghi , (2019). 'Seismic Response of the Frame with Buckling Restrained Braces with a Vertical Elastic Truss under Earthquake', Journal of Structure & Steel, 24, pp.41-52. magiran.com/p1936628
حمید بیرقی . "بررسی رفتار قاب با مهاربند کمانش تاب دارای خرپای الاستیک قائم تحت اثر زلزله". دو فصلنامه سازه و فولاد، 24 ، 1397، 41-52. magiran.com/p1936628
H. Beiraghi . "Seismic Response of the Frame with Buckling Restrained Braces with a Vertical Elastic Truss under Earthquake", Journal of Structure & Steel, 24, 2019, 41-52. magiran.com/p1936628
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال